Akvakultur

NIVA har en egen forskningsgruppe innen akvakultur som har:

 • akademisk tyngde kombinert med god kjennskap til akvakulturnæringen 
 • faglig bredde og godt samarbeid på tvers både innenfor seksjonen og med NIVAs øvrige ekspertise
 • en tverrfaglig og praktisk rettet arbeidsform
 • en helhetlig tilnærmingsmåte
 • gode analysefasiliteter og akkreditert laboratorium (ISO NS-EN ISO/IEC 17025, OECD principles of Good Laboratory Practice)
 • NIVAs prosjektgjennomføring er sertifisert iht. ISO9001:2008 standarden.

Tjenester

NIVA jobber i tett samarbeid med næringsaktører, forvaltning og andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt for å fremme en bærekraftig akvakulturnæring. Å bidra til at den delen av våre felles vannressurser som avsettes til akvakulturformål benyttes optimalt, og med minst mulig negativ effekt for miljøet, er sentralt for oss.

NIVA kan derfor være en nyttig partner innen forskning, rådgivning og utredning av problemstillinger knyttet til etablering, drift og videreutvikling av virksomheter.

>> For mer informasjon og detaljer om våre varer og tjenester, besøk akvakulturniva.com

NIVA-gruppen har også flere heleide datterselskaper med solid kompetanse innenfor akvakultur. Akvaplan-niva er det største, og har en stor akvakulturportefølje både innenfor rådgiving og FoU. Datterselskapet NIVA Chile har sitt utspring i akvakulturgruppen i NIVA og arbeider med akvakultur og miljøprosjekter i Chile. NIVA Akvakultur samarbeider tett med disse selskapene, og flere av våre medarbeidere har bl.a. erfaring fra Chile gjennom arbeid der.

Trine Dale Sjøanlegg bilde
(Foto: Trine Dale, NIVA)
 

Fiskeproduksjon og -velferd

 • Overvåking og forbedring av vannkvalitet, fiskevelferd, dokumentasjon av utstyr, utvikling av nye metoder for vannbehandling. Vi kan bl.a. tilby «Årsovervåking» av vannkvalitet med prøvetaking hver 14. dag i løpet av ett år eller mer skreddersydde opplegg.
 • Bistand ved akutt fiskedød i både settefisk- og matfiskanlegg
 • «Beredskapskoffert» for å kunne sikre god vannkjemisk dokumentasjon ved akutt fiskedød
 • Benchmarking av vannkvalitet på råvann og i anlegg – NIVA har en omfattende database med data fra smoltanlegg i Norge, Chile og Storbritannia
 • Rådgivning knyttet til ulike typer behandling av fisk i lukket system (eks. vurdere vannkvaliteter til bruk ved ferskvannsbehandling mot AGD eller lus)
 • Algeovervåking i ferskvann og i sjø – hurtig tilbakemelding
 • Rådgivning knyttet til vannkvalitet ved transport av levende fisk i brønnbåt/bil i lukket system

Kontakt: Åse Åtland

Miljøpåvirkning

 • B-undersøkelser
 • Måling av forurensning av næringsstoffer og rådgiving om nødvendige tiltak
 • Økotoksikologi testing (GLP) av akvakulturmedisiner og miljørisikovurdering
 • Bruk av moderne overvåkningsmetoder og sensorer fra faste (bøyer og på anlegg) og mobile plattformer (fartøyer i faste ruter, brønnbåter og satellitter). 
 • Rådgiving knyttet til avløpshåndtering, -lokalisering, -utnyttelse (bl.a. Aquaponics)
 • Undersøkelse av forekomst og spredning av lakselusmidler i sjø

Kontakt: Trine Dale

Kompetanseformidling

 • Rådgivning
 • Kurs, for eksempel i fiskevelferd (godkjent av Mattilsynet)
 • Anleggsspesifikke kurs i vannkvalitet basert på egne data
 • RAS-kurs

NIVA arbeider mye med kunnskapsformidling både til industrien og gjennom vårt samarbeid med Universitetet i Bergen der vi underviser i vannkvalitet og fiskehelse. NIVA har også produsert lærebøker på dette temaet både  i Norge og i Chile. Den norske boka «Vannkvalitet og smoltproduksjon» som NIVA var redaktør for, kan bestilles via Juul Forlag.

I tillegg har NIVA i samarbeid med en rekke andre FoU og næringsaktører utarbeidet et hefte om vannkvalitet i resirkuleringssystemer. Dette kan bestilles her.

Kontakt: Åse Åtland 
Kurs i fiskevelferd: Erik Höglund

Bilde 2 foto L. Skryseth NIVA
(Foto: L. Skryseth, NIVA)
 

Referanseprosjekter

Seksjon for Akvakultur er involvert i en rekke forskingsprosjekter. Her er noen eksempler:

TAPAS

Med bekymringer rundt bærekraft og matsikkerhet som bakteppe, har et team av europeiske akvakultureksperter blitt tildelt nesten 7 millioner euro for å etablere nye strategier og modeller som skal bidra til bærekraftig vekst i havbruksnæringen.

Prosjektet TAPAS (Tools for Assessment and Planning of Aquaculture Sustainability) ledes av Universitetet i Stirling. TAPAS skal utvikle kostnadseffektive verktøy for den europeiske akvakultursektoren. Verktøyene skal blant annet brukes til å vurdere grensene for hvor mye akvakultur man kan ha i ett område med tanke på potensiell miljøpåvirkning, eventuelle fremtidige risikoer og forholdet til samfunnet. Professor Trevor Telfer fra Institute of Aquaculture leder prosjektet som har som målsetning å etablere en omfattende "verktøykasse" som kan støtte transparente og effektive konsesjonsprosesser, bidra til å forbedre miljømessig bærekraft og matsikkerhet, samt bidra til å utløse det store potensialet for matproduksjon og arbeidsplasser

Mer informasjon:

>> Millionprosjekt skal fremme bærekraftig vekst i europeisk akvakultur

>> TAPAS-prosjektets hjemmeside (ekstern lenke)

Kontakt: Trine Dale

OPTIHEALTH

Når nivået av marine oljer reduseres og erstattes med planteoljer i fiskefôret, endres fettsyresammensetningen i laksens vev og organer. Fettnivå og spesifikke fettsyrer spiller helt sentrale roller i mange biologiske funksjoner, og forandret sammensetning av fettet i fôret kan dermed påvirke både tilvekst, muskelkvalitet og fiskens helse og robusthet. Dette prosjektet ser nærmere på områder med mangelfull kunnskap, dvs. behov for omega-3-fettsyrer, samspill med total lipid nivå i fôret og omega-6-fettsyrer for laksens helse, særlig under utfordrende miljøforhold. NIVAs rolle i prosjektet er knyttet til hvordan miljømessige og ernæringsmessige faktorer påvirker adferdsmessige og nevroendokrine stressresponser. Prosjektet er et resultat av fellesutlysningen fra Norges forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond i 2016: Forskning for å frambringe kunnskap om laksens helse og velferd ved endret fettsyresammensetning i fôret.

>> Mer informasjon hos NOFIMA 

Kontakt: Erik Höglund

AQUATRAZ

Aquatraz er et samarbeid mellom oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk og Seafarming Systems. Merden er 18 meter dyp, 160 meter i omkrets og har en ny utforming som ikke er testet før, blant annet ved at merden kan heves, får vannforsyninger fra dypet og har et skjørt i stål. NIVA  sammenligner forekomsten av lus, alger og maneter i Aquatraz-merden, i tilstrømmende vann og i en konvensjonell merd for å undersøke effekten av stålveggen. 

NIVA undersøker også vannkjemi, temperatur, oksygeninnhold og strøm. Ved å sammenligne fiskevelferd, fiskehelse og fiskevekst i den nye merden kontra den konvensjonelle kan NIVA vurdere hvor stor effekt vannkvalitet og anleggtekniske løsninger har for laksen og for forekomst av lakselus. 

>> Les mer om Aquatraz

Kontakt: Sara Calabrese

OPTINUTR (finansiert av FHF)

Prosjektet vil gi ny kunnskap om hva som er optimal ernæring for laks i ferskvannsfasen for å få en robust smolt, og dermed potensielt bidra til å redusere tapet i tidlig sjøvannsfase. En slik reduksjon vil kunne gi stor gevinst både i forhold til dyrevelferd, omdømme og økonomi for oppdrettsnæringen.

>> Mer informasjon hos FHF 

Kontakt: Erik Höglund

Åse Åtland smoltanlegg
(Foto: Åse Åtland)

 

>> Se også kyst.no 14.8.19: Skal teste ut metoder for nøytralisering av hydrogenperoksid

Sentrale kontaktpersoner

atland

 

Forskningsdirektør
Åse Åtland
Tlf. +47 901 47 510
E-post: aase.aatland@niva.no

Ekspertise: Vannkvalitet, giftighet av metaller, vannbehandling, oppdrett i Chile

dale

 

Forskningsleder Akvakultur
Trine Dale

Tlf. +47 481 56 969
E-post: trine.dale@niva.no

Ekspertise: Oppdrett og miljø, algeproblematikk, marin økologi

lillicrap

 

Forskningsleder Økotoksikologi
Adam Lillicrap

Tlf. +47 982 15 407
E-post: adam.lillicrap@niva.no

Ekspertise: Test av akvakulturmedisiner, medlem av European Medicines Agency Environmental Risk Assessment Working Party for Committee of Veterinary Medicine Products, GLP manager 

reid

 

Forskningsleder Miljøkjemi
Malcolm Reid

Tlf. +47 948 89 545
E-post: malcolm.reid@niva.no

Ekspertise: Overvåking legemidler, bl.a. med passive prøvetakere

 

Last ned seksjonsbrosjyren

 

Sist oppdatert 31.01.2023