Marin biologi

Livet i havet er mangfoldig og bidrar med grunnleggende viktige økosystemtjenester for hele vår klode. Kunnskap om marin biologi som utbredelse, funksjon, tilstand og utvikling hos organismesamfunnene i havet, danner en nødvendig basis for en økosystembasert forvaltning av ressursene langs kysten og i havet.

NIVA har en kompetent gruppe med marinbiologer, med bred kunnskap om både bunnlevende og pelagiske økosystemer, som kan bidra til å øke forståelsen av hvordan marine økosystemer responderer på menneskelig påvirkning og hvordan de bør forvaltes. Kunnskapen omfatter både utbredelse og funksjon, samt effekter ulike typer påvirkning kan ha på våre kystnære marine økosystemer. Blant våre kompetanseområdet inngår:

 • Bentisk økologi
 • Habitatmodellering
 • Overvåking
 • Kystsoneforvaltning
 • Økosystemtjenester
 • Vanndirektivet
 • Vitenskapelig dykking

Kartlegging- og overvåkningsmetoder

Vi har oppdrag for og samarbeider med forvaltningen om utvikling av kartleggings- og overvåkingsmetoder og verktøy for klassifisering av miljøtilstand i kystområdene, og vi har ansvar for gjennomføringen av flere av de store nasjonale overvåkingsprogrammene. Ved innføringen av vanndirektivet i Norge hadde NIVAs marinbiologer sentrale oppgaver med utvikling av klassifiseringssystemene og interkalibrering av dem med andre land. NIVAs seksjon for marin biologi har derfor meget god kjennskap til vanndirektivet.

Gjennom vårt lange arbeid med overvåking og forskning på biologiske bunnsamfunn i kystområdene har vi opparbeidet høy kompetanse på de planter og dyr som lever på bløt- og hardbunn, inkludert artskunnskap om både rødlistede og fremmede marine arter.

Seksjon for marin biologi har koordinert det nasjonale kartleggingsprogrammet for kyst siden pilotperioden i 2003, og oppstart av feltkartleggingen i 2007. Gjennom blant annet seksjonens innsats er nå er et utvalg av viktige naturtyper langs hele den lange, norske kysten kartlagt. I tillegg til kartlegging i felt har utvikling og bruk av romlig modellering for å kartfeste utbredelsen av marine naturtyper vært en viktig del av arbeidet for forskerne på seksjonen.
 

Photo Niva
NIVA tester ulike typer droner under kartlegging av fjørsonen på Søre Sunnmøre. Bildet viser en rotordrone. Foto: NIVA

 

Blå skog

Ingenting slår blå skog når det kommer til fangst og lagring av CO2. Vi jobber for å øke samfunnets forståelse av den blå skogens sentrale rolle i karbonfangst, for biomangfold og økonomi, og vi forsker på den blå skogens rolle som klimatiltak og økosystemtjeneste, samt støtter og arbeider for at blå skog og blått karbon blir satt på agendaen både nasjonalt og internasjonalt (Blå skog-nettverket). I tillegg til å forske på den blå skogens økosystemtjenester og rolle som klima-aktør, undersøker vi hvordan nøkkelarter i de blå skogene påvirker hverandre og tilstanden til økosystemene. Vår seksjon for marin biologi har utviklet økologisk kompetanse på både tareskog, ålegrasenger og ruglbunner – alle viktige komponenter av Norges blå skoger.

Interessen for utnyttelse av mineralressurser i dyphavet er økende i Norge og internasjonalt. Seksjon for marin biologi bidrar sterkt til økt kunnskap om potensiell påvirkning og egnet miljøovervåking, slik at denne nye næring kan forvaltes på en god og miljøvennlig måte.

Janne Gitmark
Foto: Janne Gitmark

 

Marin restaurering

Med økt bruk av marine ressurser, økende forurensning og klimaendringer i marine økosystemer, er forståelse av motstandskraft og gjenopprettingspotensiale av stor betydning. Marin restaurering er i sin barndom, men gjennom sin sterke ekspertise på kyst- og dyphavsøkosystemer bidrar seksjonen til nyskapende forsøk og løsninger for marin restaurering, inkludert bruk av kunstige rev og transplantasjoner av både tareplanter og ålegras, både i urbane og mer landlige strøk.

Vitenskapelige dykkere

En viktig del i marinbiologisk forskning er å kunne observere, registrere og utføre eksperimenter med marine samfunn og arter. Seksjon for marin biologi har en stor og kompetent gruppe med vitenskapelige dykkere som regelmessig forsker og overvåker i sjøen, men vi har også god ekspertise i bruk av topp moderne utstyr for å undersøke og ta prøver fra de dypere økosystemene i havet.

Janne Gitmark 2
Foto: Janne Gitmark

Forskningsstasjon på Solbergstrand

På NIVAs forskningsstasjon på Solbergstrand gjør vi eksperimenter med hard- og bløtbunnsamfunn. Her kan vi teste mer spesifikke hypoteser på hvordan for eksempel forurensning og økt temperatur virker inn på funksjon og struktur til disse økosystemkomponentene.

 

Vi er opptatt av at resultatene fra vårt arbeid skal kommuniseres ut til samfunnet. Våre resultater formidles i NIVA-rapporter, rapporter for Miljødirektoratet, Nordisk Ministerråd og andre overordnede organer, i tillegg til vitenskapelige publikasjoner samt presentasjoner på internasjonale og nasjonale konferanser. Vi bidrar også med populærvitenskapelige foredrag, tekster og innslag i media.

 

Arbeids- og forskningsområder i seksjon for marin biologi:

 • Hard- og bløtbunnsområders økologi
 • Overvåking av miljøtilstanden i kystområder
 • Kartlegging av arter og naturtypers utbredelse og tilstand
 • Kystsoneforvaltning
 • Økosystemtjenester hos de marine naturtypene i kystsonen
 • Økologiske konsekvenser av tareoppdrett og -høsting
 • Økologiske konsekvenser av sjødeponier i fjorder og av mineralutvinning på havbunnen
 • Vanndirektivet
 • Vitenskapelig dykking
 • Restaurering og naturfremmende tiltak
 • Rødlistede og fremmede marine arter

Linker til forsknings- og overvåkingsprosjekter:

 

seksjonssamling 2018
Seksjon for marin biologi samlet i desember 2018. 
Sist oppdatert 17.12.2018