Miljøgifter

Forurensning er et bredt begrep som favner mange slags belastninger og dekker et bredt spekter av miljøgifter og forsøpling, inkludert plastforsøpling og forekomst av mikroplast i miljøet. For å begrense tilførsler og effekter av forurensning er det vesentlig å ha kunnskap om kilder, tilførsler, spredning, transport, miljøgiftenes skjebne i miljøet, opptak i næringskjeder, effekter og økologiske konsekvenser.

NIVA har et bredt sammensatt forskermiljø med kompetanse til å forstå alle disse aspektene knyttet til forurensning. Forskningen på NIVA foregår gjerne i tett kontakt med problemeiere og myndigheter. Det er helt sentralt i arbeidet med miljøgifter at man har egnede metoder for å spore kilder, kartlegge belastning, overvåke tilstand i miljøet og vurdere effekter av forurensningen. Metodeutvikling er derfor en sentral del av NIVAs arbeid med miljøgifter, og metodeutvikling kommer til direkte anvendelse i miljøundersøkelser og overvåkningsprogrammer, vurdering av konsekvens og økologisk risiko, identifisering av risikoreduserende tiltak og utvikling av tiltaksplaner.

Miljøgifter(Foto: NIVA)


Vårt geografiske virkeområde i arbeidet med miljøgifter og forurensning dekker hele Norge og omfatter også Norden, Arktis, Europa, Sør-Amerika og Asia. Vi arbeider med problemstillinger fra fjord til fjell; fra åpne havområder til kyst og fjord, elver og innsjøer. NIVAs seksjon for miljøgifter har rene forskningsprosjekter i tillegg til prosjekter for myndigheter og for privat næringsliv, spesielt for industrivirksomheter, og jobber med faglige problemstillinger fra kildesporing til effekter av miljøgift-forurensning:

 • Kartlegging og overvåkning av vannstrømmer og utslippspunkter i tilknytning til virksomheter
 • Kildesporing og kvantifisering av tilførsler til akvatisk miljø
 • Spredning og transport av miljøgifter i miljøet fra punktkilder og diffuse tilførsler
 • Kartlegging og overvåkning av miljøgift-situasjonen i vann, sediment og biota
 • Utvikling av overvåkningsmetoder
 • Indikatorarter for overvåkning av miljøgifter
 • Bioakkumulering og effekter av miljøgifter i akvatiske næringskjeder (marint og ferskvann)
 • Økologisk risikovurdering av forurensning
 • Konsekvensvurderinger av tiltak som berører akvatisk miljø eller uforutsette hendelser
 • Oppryddingstiltak mot forurenset sjøbunn: metodeutvikling, tiltaksplaner og overvåkning av tiltak
 • Forekomst og effekter av mikroplast og plastforsøpling
 • Vann- og miljøforvaltning: standarder, veiledere og retningslinjer
 • Involvering av aktører: Formidling, informasjon og kommunikasjon med berørte parter

Våre resultater rapporteres i faglige NIVA-rapporter, rapporter for Miljødirektoratet, for Nordisk Ministerråd og for andre overordnede organer, i tillegg til vitenskapelige publikasjoner, presentasjoner, foredrag og populærvitenskapelige tekster.

plast1
Figur fra Bråte, Inger Lise N. et al (2016): "Plastic ingestion by Atlantic cod (Gadus morhua) from the Norwegian coast" i Marine Pollution Bulletin. doi:10.1016/j.marpolbul.2016.08.034.

Sist oppdatert 19.05.2021