Miljøkjemi

Seksjon for miljøkjemi og teknologi består av forskere og ingeniører med et bredt spekter av erfaring og kompetanse. Et felles tema for all forskningsaktivitet i seksjonen er - den kjemiske - koblingen mellom befolkningen og miljøet. Dette inkluderer både virkningen av befolkningen på miljøet, og virkningen av eksponering for kjemikalier i miljøet på menneskers helse.

 MiljøkjemiBlant seksjonens kompetanseområder inngår:

  • Utvikling og tilpasning av analyse- og prøvetakingsmetoder
  • Nye miljøgifter; farmasøytiske produkter, narkotika, biocider, peroksider, UV-stoffer, m.m.
  • Passive prøvetakere for en rekke organiske og uorganiske parametere
  • Nanopartikler, metallspesiering

Aktivitetene i seksjon for miljøkjemi er forankret i analytisk kjemi. Forskere utfører metodeutvikling og analyserer prøver (vann, sedimenter, slam, biota) for å undersøke forekomsten av en rekke kjemiske arter. De kjemiske artene inkluderer nye forurensende stoffer, legemidler og veterinærmedisiner, plantevernmidler, biocider og klassiske POPs. Seksjonen bruker avanserte analytiske instrumenter for analysene. Den nåværende instrumentparken inneholder:

  • LC-HRMS
  • LC-MS / MS-
  • SFC-HRMS
  • SFC-MS / MS-
  • GC-MS / MS-

Utover analyse utfører seksjonen også verdifull forskning som kan minimere kjemikalienes påvirkning på miljøet. Dette innebærer studier og modellering av forurensningens virkning, og utforming av bedre metoder for fjerning av forurensning i prosessstrømmer for å minimere utslipp.

Spesifikke forskningsarenaer

Hypotesefri miljøscreening

Et sentralt fokus i seksjonen er banebrytende forskning og utvikling av nye og innovative algoritmer for utforskning av HRMS-datasett. For nyere vitenskapelige publikasjoner i dette feltet, se Saer Samipour.

 

Miljøkjemi 2

Avløpsbasert epidemiologi

Forskerne i seksjon for Miljøkjemi er verdensledere på avløpsbasert epidemiologi. Vi arbeider med å analysere fellesavløp for eksogene og endogene biomarkører for å estimere menneskelig eksponering for kjemikalier. Vårt forskningsnettverk inneholder forskere som arbeider i ulike forskningsområder som analytisk kjemi, fysiologi og biokjemi, kloakkteknologi, område epidemiologi og statistisk og konvensjonell epidemiologi.

Les mer:

Virkninger av mikroplastikk (MP) på landbrukssystemer og strømmiljøer

En stor brøkdel av mikroplast produsert i industrialiserte land blir fanget av kloakker. En stor del av avløpsslammet spres deretter i jordbruk. Dette er skremmende, siden plastpolymerer kan inneholde giftige stoffer og hormonforstyrrende stoffer. Forskere i seksjonen forsøker å bidra vesentlig til å unngå forurensning i landbrukslandskap og utvikler veiledning om hvordan dreneringsstyring kan påvirke mikroplast-mobilitet. Dette høyt tverrfaglige arbeidet omfatter risikokommunikasjon, engasjement fra interessenter, økotoksikologi, avløpsvann-modellering, beslutningsstøtteverktøy, overvåking og det eksperimentelle arbeidet som trengs for å forstå og minimere utfordringer knyttet til mikroplast i agrosystemer.

Les mer:

Nordens ekspertise på bioøkonomi - NordAqua

NordAqua skal utvikle produksjonsplattformer med sikte på å forbedre og diversifisere dagens akvatiske fototrofiske produksjonssystemer i Norden.

 

DrugMon-5
Sist oppdatert 23.10.2019