Seksjon for naturbaserte løsninger og akvatisk økologi

NIVAs seksjon for naturbaserte løsninger og akvatisk økologi har som mål å ta i bruk og styrke vår fagkunnskap for å optimalisere og utvikle nye løsninger i nedbørsfelt som kan bidra til klimatilpasning, samtidig som vi ivaretar naturmangfold og økosystemtjenester.

Naturbaserte løsninger (ofte forkortet «NbS») er definert av Verdens naturvernunion (IUCN) og Det internasjonale naturpanelet (IPBES) som «handlinger for å beskytte, bærekraftig forvalte og restaurere naturlige eller modifiserte økosystemer som berører samfunnsmessige utfordringer effektivt og fleksibelt, som samtidig bidrar til menneskers ve og vel og naturmangfold». Det finnes mange eksempler på hvordan bærekraftig bruk av landarealer, vern og restaurering av økosystemer kan avbøte effekter av klimaendring og/eller tilpasninger, og samtidig styrke biodiversitet og levere økosystemtjenester til mennesker.

Naturbaserte løsninger fremheves av IPBES og FNs klimapanel som kostnadseffektive måter å nå FNs bærekraftsmål.
 

elv vinter.jpg
Feltarbeid i Nord-Norge i forbindelse med prosjektet «Overvåking i referanseelver».
 

Bakgrunn

Menneskers aktivitet endrer miljøet og fører til fragmentering av landskapet. Endringer i arealbruk og mer intensivt landbruk er de viktigste årsakene til tap av naturmangfold, leveområder og økosystemtjenester globalt. I tillegg kommer klimaendringer som raskt endrer temperatur og vannføring/hydrologi i elver, og oversvømmelser truer både infrastruktur og menneskers sikkerhet i områder med flomsletter.

Gitt viktigheten av å stoppe, forebygge og reversere ødeleggelser av økosystemer og tap av biodiversitet, har FNs Generalforsamling  erklært 2021-2030 som FNs tiår for økosystemrestaurering.
 

Elv i kulturlandskap NBS.png

 

Fokus på naturbaserte løsninger

NIVAs seksjon for naturbaserte løsninger og akvatisk økologi ble etablert i 2021, i henhold til NIVAs mål om å bidra i det grønne skiftet, som statuert i NIVAs strategi mot 2030: «Forskning for en bærekraftig fremtid». 

Naturbaserte løsninger er et av fokusområdene til seksjonen som, sammen med rehabilitering og restaurering av økosystemer, vil bli viktigere i tiden fremover for å minimere påvirkningen av klimaendringer, bidra til karbonfangst, styrke biodiversitet og motvirke forurensing. 

I vår seksjon, både benytter vi og styrker ekspertisen innen bruken av naturbaserte løsninger. Vårt mål er å vurdere det store bildet – å vurdere nedbørsfelt helhetlig – for å motvirke negative miljøtrender i elver, innsjøer og landskap.

Vi ser allerede en økende grad av konflikt knyttet til endret bruk av landområder og ferskvannsressurser, både i Norge og internasjonalt, som berører bevaring av biodiversitet, motvirkning og tilpasning til klimaendringer, bærekraftig energi- og jordbruksproduksjon, intensifiert skogbruk og urbanisering. Dette illustrerer et sentralt og økende behov for en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning, for å redusere potensielle konflikter mellom interessenter knyttet til dagens landbruk, samt å gi informasjon og verktøy som kan bidra til raskere og skalerte beslutninger for å løse disse utfordringene.
 

Illustrasjon NBS.png


 

Vi arbeider derfor på tvers av seksjoner, og har eksempelvis et nært samarbeid med NIVAs seksjons for vann og samfunn, for å øke ekspertisen på implementering, kost-nytte og involvering av interessenter knyttet til naturbaserte løsninger.

Vår ekspertise inkluderer:

  • Restaurering av ferskvannøkosystemer
  • Akvatisk biodiversitet
  • Effekter av kombinerte påvirkningstyper på ferskvannøkosystemer
  • Overvåking og utvikling av indikatorer (Vannrammedirektivet)
  • Kobling mellom elv og riparisk sone
  • Eksperimentelt arbeid med mesokosmer


Vi arbeider kontinuerlig med å ta i bruk, utvikle og standardisere nye teknologier, inkludert miljø-DNA (eDNA) og ulike typer av fjernmålinger.

Vi gjør eksperimenter i naturmiljø og manipulasjoner i mesokosmer for å forstå økosystemresponser på (kombinerte) påvirkningstyper for å finne bærekraftige løsninger for å bevare biodiversitet.

Vi samarbeider med nasjonal og internasjonale universiteter, samt forsknings- og ikke-forskningsinstitutter.

Ta gjerne kontakt med vår seksjonsleder hvis du ønsker å samarbeide eller bruke vår ekspertise. Vi tilbyr regelmessig prosjektoppgaver for studenter.
 

Installasjoner NBS.png
Våre forsøksfasiliteter for ferskvann brukes til å studere økosystemers responser for både enkle og kombinerte påvirkningstyper. Til venstre: 16 kunstige bekker (renner) på NIVAs forskningsstasjon Solbergstrand: Til høyre: 32 kunstige dammer på Hamar.
 

Utvalgte nåværende og gjennomførte prosjekter

Sist oppdatert 22.10.2021