Vann og samfunn

Dagens miljø- og vannutfordringer er komplekse og krever tverrfaglig forskning og løsninger. Utover virksomhet av naturfaglig og teknologisk art, har NIVA også et bredt sammensatt forskermiljø som arbeider i grensesnittet mellom miljø og samfunn, med eksperter innen økologi, miljørett, økonomi, miljøforvaltning, og politisk økologi. Gjennom tverrfaglige tilnærminger kan vi derfor bidra med kunnskap relevant for en rekke vann- og samfunnsrelaterte utfordringer i Norge, og internasjonalt. Vårt geografiske fokus er vidt, med prosjekter i Arktis, Europa, Kina og Sørøst-Asia, samt Afrika, men med et selvsagt fokus på Norge. NIVAs vann og samfunnsseksjon jobber med følgende områder:

Vann- og miljøforvaltning

Vann- og miljøforvaltningen legger føringer for hvordan vi skaper velfungerende og bærekraftige samfunn, gjennom regler og institusjoner som regulerer hvordan vann- og naturmiljøet blir brukt, forvaltet og vernet. Disse innretningene involverer en rekke aktører med ulike interesser på ulike plan. I våre prosjekt er vi interessert i å forstå konsekvensen av ulike forvaltingsregimer, hvordan miljøforvaltning og -politikk blir omgjort til praksis, og sammenhengene mellom forvaltning, beslutningstaking og kunnskapsproduksjon på miljøfeltet.

Sosio-økologiske analyser av økosystemers helse

Et sosio-økologisk perspektiv tar utgangpunkt i at mennesker er en integrert del av økologiske systemer. En sosio-økologisk analyse av økosystemers helse tar derfor hensyn til økonomiske, politiske, teknologiske og kulturelle aspekter av menneskelig påvirkning på økosystemer, og hvordan økosystemer igjen virker på menneskelig utvikling og velferd. Å forstå økosystemers helse innenfor denne rammen innebærer både bedre forvaltning, men vil også sørge for at naturlige økosystemer er forvaltet for å ivareta FNs bærekraftsmål.

Deltagelse, involvering, og ansvarlig forskning og innovasjon (RRI)

Miljø- og vannforvaltningens kompleksitet gjør at involvering av ulike aktører, inklusive øvrig befolkning, er påkrevd for å frambringe effektiv og relevant forskning, politikk og beslutningstaking. Samproduksjon og samskaping av kunnskap og løsninger har en viktig rolle i det å håndtere denne kompleksiteten.  Det mangler imidlertid kunnskap om hvordan slike prosesser best kan bidra til vannforvaltningsmål og hvordan deltagende prosesser fungerer i ulike sammenhenger. Videre har teknologiske fremskritt resultert i tilnærminger som gjør det mulig å i større grad ta hensyn til både mulige virkninger av og forventinger til kunnskapsproduksjon, og utviklingen av deltagende, ansvarlig og bærekraftig forskning og innovasjon (som RRI). Vi jobber med dette som selvstendig fokus, men også integrert i våre øvrige prosjekt.  

Miljøøkonomi og verdsetting av økosystemtjenester

For å redusere miljøpåvirkning på miljøet, f. eks. knyttet til klimaendringer eller etterfølgelse av lover og reguleringer (som EUs vanndirektiv gjennom vannforskriften), står prioritering og gjennomføring av tiltak sentralt. I flere av våre prosjekt vurderer vi kostnader og nytte av tiltak på ulike måter og for ulike formål, f. eks. innen vannkraft eller marin restaurering, og metoder for verdisetting av økosystemtjenestene. Vi ser også på det økonomiske potensialet for å utvikle ny, norsk marin næringsvirksomhet, hvordan havforsuring økonomisk kan påvirke kystbasert næringsvirksomhet og hvordan akvakulturaktører samspiller innen det nye reguleringsregimet.

Miljørett, policy- og forvaltningsanalyser

Lover og forvaltningsregimer legger et viktig grunnlag for menneskelig aktivitet og vårt forhold til naturen. Effektive institusjonelle rammer kan sikre bærekraftig utvikling gjennom regulering av menneskelig aktivitet og oppklaring av kryssende interesser knyttet til naturressurser og miljø. De spiller også en rolle i det å ivareta økosystemer og relaterte økosystemtjenester i ferskvann og marine forhold. Våre prosjekter ser på effekten av eksiterende lovverk, regulering, og politikkutforming knyttet til ulik menneskelig aktivitet og miljøutfordringer, og foreslår forbedringer der det er nødvendig. Vi dekker ulike områder som forurensing og risiko-vurdering, marin forvaltning og kystsoneplanlegging, samt en rekke vannrelaterte forvaltningsområder knyttet til skogbruk, landbruk, fiskeoppdrett, og grønn finansiering.

Avbøting av og tilpasning til klimaendringer

Kunnskap om hvordan vannressurser best ivaretas er essensielt for å komme klimaendringene i møte, da klimaendringer vil føre til endringer også av vannføringsregimer slik at noen regioner får for lite vann og andre områder får for mye. Behovet for omlegging til et lavutslippssamfunn kan kreve vanskelige avveiinger ettersom politikkutforming og beslutningstaking knyttet til klimatilpasning kan være i konflikt med andre samfunnsmessige utfordringer, som f. eks. vannkvalitet. Våre prosjekt tar tak i disse og andre vannrelaterte klimautfordringer.

tropos3
Eksempelprosjekt: TROPOS - Morgendagens hav.

Sist oppdatert 07.10.2021