Ferskvannsmiljø

NIVAs forskning i ferskvannsmiljø ledes av Thorjørn Larssen.

title

Biodiversitet og økosystemstruktur

Nedbørfeltprosesser


Utvikling og bruk av molekylærbiologiske metoder
Anadrom fisk og innlandsfisk
Restaurering, rehabilitering og tiltak
Effekter på vann og vassdrag av bergverk og transport
Vanndirektivet og biologiske vurderingssysteme

Akvatiske miljøgifter

Seksjonen ledes av Elisabeth Lie, og blant seksjonens fagområder finner du:

 • Overvåking av nye og «gamle» miljøgifter
  Akvatiske miljøgifter
 • Utvikling av nye metoder for prøvetaking av miljøgifter i vann
 • Prosesser for transport, omdanning og opptak av miljøgifter
 • Samspill mellom miljøgifter og andre faktorer


>> Les mer: Miljøgifter i våre store innsjøer
>> Les mer: Norsk ferskvannsfisk: Et lager av kvikksølv
>> Les også: Tiltaksorientert overvåking for industribedrifter

Nedbørfeltprosesser

Seksjonen ledes av Raoul-Marie Couture, og blant seksjonens fagområder finner du:

 • Biogeokjemiske prosesser; omsetning og transport av karbon, nitrogen og fosfor – land, ferskvann, sjø
  Nedbørfeltprosesser
 • Modellering av fysiske, kjemiske og biologiske forhold i elver og innsjøer – nåtid / framtid
 • Vannkjemisk overvåking / inkl. sensorteknologi
 • Ferskvannsbiologisk overvåking og utredning
 • Effekter av ulike stressfaktorer: Forsuring, overgjødsling, klimaendringer, fysiske inngrep, mm
 • Tiltaksutredninger: Kalking, vandringstiltak, habitatsforbedring

>> Les mer: Om MARS-prosjektet
>> Les mer: Klimascenarier for Otra i år 2100

Ferskvannsøkologi

Seksjonen ledes av Markus Lindholm, og blant seksjonens fagområder finner du

 • Alger og cyanobakterieralgebutikk.jpg
  algebutikk
 • NIVAs algekultursamling
 • Biodiversitet og økosystemstruktur
 • Utvikling og bruk av molekylærbiologiske metoder
 • Anadrom fisk og innlandsfisk
 • Restaurering, rehabilitering og tiltak
 • Effekter på vann og vassdrag av bergverk og transport
 • Vanndirektivet og biologiske vurderingssystemer

>> Les mer: Bunndyr avslører elvenes forurensning
>> Les også: Ferskvannsøkologi på tvers av landegrenser

Akkrediterte analysetjenester

Seksjonen ledes av Line Roaas, og blant seksjonens fagområder finner du:

 • En moderne og avansert instrumentpark
  Akkrediterte analysetjenester
 • Utfører en rekke rutineanalyser i forskjellige matrikser (vann, sediment, biologisk materiale, slam etc.)
 • Arrangerer sammenlignende laboratorieprøvinger
Sist oppdatert 2017-11-02T09:43:56.250Z