NIVA Region Innlandet

NIVA Region Innlandet holder til på Ottestad (nær Hamar) i Stange kommune.

Sentrale arbeidsfelt og prosjekter

 • Overvåkning av metallforurensing fra skytefelt
 • Effekter av reguleringer og klimavariasjoner på fisk i innsjøer og magasin i fjellet
 • Landsomfattende undersøkelse av tungmetaller i innsjøsedimenter
 • Undersøkelse av kvikksølvkonsentrasjoner i ferskvannsfisk - effekter av skogsdrift
 • Tiltaksorientert overvåking i vannområdet Mjøsa
 • Tidsserieanalyser av overvåkningsdata for perioden 1972-2010
 • Overvåkning av miljøtilstand i bekker og elver for kommuner i Mjøsregionen
 • Bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris med surt aluminium
 • I hvilke innsjøer kan kalking avsluttes i områder med redusert sur nedbør?
 • Overvåkning av sur nedbør - effekter på vannkjemi
 • Hydroakustikk som metode for kartlegging av fiskeressurser og økologisk tilstand i ferskvann
 • Studie av fiskesamfunn i ferskvann for vurdering av innsjøenes økologiske tilstand og effekter av menneskelige påvirkninger

Referanseprosjekter

 • Overvåkningen av Mjøsa, og bekker og elver i Mjøsregionen
 • Overvåkningen av sur nedbør - effekter på vannkjemi
 • Nasjonal undersøkelse av metaller i innsjøsedimenter
 • Kvikksølv i ferskvannsfisk - effekter av skogsavvirking
 • Effekter av klimavariasjoner og reguleringer på fisk i innsjøer og magasin i fjellet


Regionleder: Øyvind Garmo

Kontaktinformasjon

Sandvikavegen 59 (tidligere 41)
2312 Ottestad

Tlf: (+47) 22 18 51 00
Nettside:

Her finner du oss (kart)

Sist oppdatert 07.12.2017