NIVA Region Sør

NIVA Region Sør er lokalisert i Grimstad, rett ved siden av Universitetet i Agder, Campus Øst. Avdelingen ble etablert i 1982 og består per i dag av 20 medarbeidere, hvorav de fleste er forskere som jobber både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi er en prosjektorganisasjon som jobber både med grunnforskning og FoU for forvaltning og næringsliv knyttet til et bredt spekter av vannfaglige problemstillinger. NIVA er organisert på tvers av geografi, noe som betyr at regionavdelingene ikke er egne administrative enheter, men både faglig og administrativt integrert med hele NIVA.

NIVA sør CFS
NIVA Region Sør er lokalisert i Grimstad, rett ved siden av Universitetet i Agder, Campus Øst.


Som regionavdeling har vi et spesielt fokus på å bidra til miljømessig bærekraftig vekst og utvikling i landsdelen vi tilhører.

Medarbeiderne ved NIVA Region Sør jobber per i dag innenfor en rekke fagfelt og problemstillinger, hvorav noen er nevnt nedenfor (i alfabetisk rekkefølge):

 • Bærekraftig blå vekst i ferskvann, kyst og hav
 • Fiskefysiologi og -adferd, vandringstiltak for anadrom fisk
 • Forsuring og kalking: FoU, overvåking, tiltaksplaner, doseringsteknikk, driftskontroll
 • Land-hav-interaksjoner: Stofftransport i elver og effekter i kystfarvann i endret klima
 • Marin biologi og biogeokjemi: biodiversitet, bløtbunn, fremmede arter, klima, overvåking
 • Marin forurensning: Miljøovervåking, sjødeponi, tiltaksrettet industriovervåking, risikovurderinger
 • Overvåking av innsjøer, elver og kyst på nasjonal, regional og lokal skala
 • Modellering: effekter på vannkvalitet av klimaendringer og menneskeskapte utslipp
 • Prosessindustri: utslippskontroll, overvåking av interne avløpsstrømmer, tiltaksutredninger, tiltaksrettet overvåking
 • Samferdsel: effekter av veibygging by vann og vassdrag, tiltaksplanlegging og -overvåking
 • Sensorteknologi: smart instrumentering og overvåking
 • Tiltaksovervåking og problemkartleging etter vannforskriften
 • Urbane vannutfordringer: overvannsproblematikk, forurensningsregnskap, byvassdrag

Miljøovervåking (eksempler på prosjekter) 

Økokyst - Økosystemovervåking i kystvann (Økokyst)

Elveovervåkingsprogrammet - Overvåking av elvetilførsler og direkte utslipp til norske kystområder

Blått-karbon - Et nordisk prosjekt om klimatilpasning, karbonopptak og lagring i tareskog

Forskning på land-hav-interaksjoner - Avrenning fra land påvirker kystområdene

Klyngesamarbeid

NIVA er en del av Eyde-klyngen og GCE Node.

NIVA er partner i kompetansenettverket Norwegian Blue Forests Network.

 

Kontaktinformasjon

Jon Lilletuns vei 3
4879 Grimstad

Tlf: 22 18 51 00 (sentralbord)
Nettside:

Her finner du oss (kart)

Hilde Cecilie Trannum, Fag- og markedsansvarlig, Region Sør
    Telefon: +47 905 95 603
    Epost: hilde.trannum@niva.no

Camilla Folkestad, Administrasjonsleder
    Telefon: +47 917 42 170
    Epost: camilla.folkestad@niva.no

Sist oppdatert 27.02.2023