NIVA søker Forskningsdirektør og Forskningssjef

NIVA er opptatt av at vår forskning og rådgivning holder høy kvalitet, er relevant, har et helhetsperspektiv og bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi legger vekt på at NIVA utvikles i samspill med dyktige medarbeidere i et godt og stimulerende arbeidsmiljø. For å ytterligere styrke vår forskningsfaglige ledelse og samfunnsrelevans, søker vi nå forskningsdirektør og forskningssjef.

Forskningsdirektør

Vi opplever stor etterspørsel etter instituttets kunnskap og tjenester og har ekspandert kraftig de siste tre årene. Vi ser derfor behov for å styrke den forskningsfaglige ledelsen med en tredje forskningsdirektør for få et mer robust ledelsesteam for å skape rom for ytterligere ekspansjon og nye satsinger.

NIVA skal ha samfunnsrelevans, være ledende innen utvalgte forskningsområder og ha god lønnsomhet. Som en av tre forskningsdirektører skal du bidra til at instituttet realiserer dette. Du forventes å delta aktivt i å utarbeide og implementere strategier, samt arbeide med utvikling av nye markeder og prosjektporteføljer. En annen viktig oppgave er å synliggjøre og representere NIVA utad overfor viktige oppdragsgivere, forvaltning, partnere, nettverk, media og på forskningspolitiske arenaer. 

Forskningsdirektørenes nære samarbeid er avgjørende for å sikre at vi har en forutsigbar, enhetlig ledelse som er involvert og engasjert på tvers av faglige- og organisatoriske grenser. Instituttets kjernevirksomhet er organisert i fagseksjoner som hver ledes av en forskningsleder som igjen rapporterer til en av forskningsdirektørene. Et viktig overordnet ansvar er å sikre at ledelse og drift er i henhold til instituttets verdier, retningslinjer, gjeldende lovverk og forskrifter, gjennom bla. tett oppfølging av, og samspill med, forskningslederne.

Forskningsdirektørene inngår i instituttets ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør.

Les full utlysning og søk stillingen her

Forskningssjef for bærekraftig samfunnsutvikling

Kobling mellom vitenskapelig basert kunnskap og helhetlige forståelse av årsaker, effekter og løsninger på miljø og klimaproblemer blir stadig viktigere. For å sikre at NIVAs forskning og rådgivning har høy samfunnsrelevans, søker vi deg som vil bli forskningssjef for bærekraftig samfunnsutvikling.

Forskningssjefen inngår i NIVAs ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør. Som en av tre forskningssjefer er din hovedoppgave å styrke NIVAs bidrag til og satsing på grønn omstilling av samfunn og næringsliv.  Du skal bidra med nye perspektiver og økt forståelse for samfunnets behov og sikre at instituttets forskning er relevant og bidrar til helhetlige løsninger for natur, miljø, samfunn og mennesker. Du skal også bidra til at NIVA styrker rolle som premissleverandør i samfunnsutviklingen og vår tilstedeværelse på viktige arenaer. Vi forventer også at du bringer inn nye strategiske satsingsområder og samarbeider med ledere på tvers i NIVA-gruppen for å utvikle prosjektporteføljen.

Les full utlysning og søk stillingen her

Søknadsfrist for begge stillinger er 17. januar 2020.

Sist oppdatert 17.12.2019