AquaMonitor

AquaMonitor-portalen presenterer oppdatert informasjon om vannkvalitet i form av kart og grafer. NIVA kan også etablere egne prosjektportaler for nye geografiske områder eller prosjekter.

AquaMonitor presenterer:

  • data fra utvalgte stasjoner i elver, innsjøer, fjorder og ved kysten
  • data i form av kart og grafer
  • informasjon i sanntid
  • informasjon som oppdateres etter hvert som dataene er analysert i vårt laboratorium

Besøk AquaMonitor-portalen her

AquaMonitor prosjekt

Vi kan også lage prosjektportaler som er tilpasset spesifikke områder og overvåkingsprosjekter. På flere av disse sidene kan man laste ned data for videre bruk.

Kontakt: Roar Brænden, systemutvikler, Miljøinformatikk

Eksempler på dette er sidene for Indre Oslofjord, Ytre Oslofjord og Langtjern i Buskerud.

NIVA har gjennomført årlige undersøkelser i Indre Oslofjord. Overvåkingsprogrammet konsentrerte seg i første rekke om forhold knyttet til overgjødsling, men berørte også miljøgifter. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo. NIVA publiserte observasjonene av vanntemperatur og siktedyp fra 7 stasjoner i Indre Oslofjord på AquaMonitor. Oppdragsgiver var Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord.

Kontakt: André Staalstrøm, forsker, marin biogeokjemi og oseanografi

I tillegg til prøveinnsamling ved bruk av båt/forskningsfartøy brukes Ferrybox-installasjonen på MS Color Festival for kontinuerlig sanntidsmåling av vannkvalitet, og til å samle inn vannprøver.

Kontakt: Andrew Luke King, forskningsleder, oseanografi

Overvåkingsdata fra Ytre Oslofjord

NIVA gjennomfører årlige undersøkelser av vannkvaliteten i Ytre Oslofjord i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Prosjektet omfatter både de sentrale delene av fjorden og randområdene. NIVA overvåker hardbunn, bløtbunn og noe vannkjemi, mens Havforskningsinstituttet har ansvaret for vannkjemi, hydrografi og planteplankton. De vannkjemiske måleresultatene legges fortløpende ut på AquaMonitor. Oppdragsgiver er Fagrådet for Ytre Oslofjord.

Ferrybox-installasjonen på MS Color Festival brukes for kontinuerlig sanntidsmåling av vannkvalitet, og til å samle inn vannprøver.

Kontakt: Paul Ragnar Berg, forskningsleder, Marin biologi
André Staalstrøm, forsker, marin biogeokjemi og oseanografi

Klimastasjon på Langtjern i Buskerud

Endringer i klimaet vil kunne påvirke mange fundamentale prosesser i innsjøer. Det er mange aktuelle spørsmål som vi ikke har svar på. Vil høstsirkulasjonen av vannmassene komme tidligere eller senere under et varmere klima? Blir bunnvannet i innsjøer raskere oksygenfritt når temperaturen stiger? Legger isen seg senere, og når kommer snøsmeltinga? Fortynner høy vannføring innholdet av næringsstoffer i innsjøen, eller øker konsentrasjoner av næringsstoffer etter et regnskyll?

Klimastasjonen på Langtjern gir innsikt i disse spørsmålene gjennom målinger av vanntemperatur og oksygenmetning i innsjøen, og pH, konduktivitet, farge, vannstand og temperatur i luft og jord. Målingene gjøres med et par timers intervall, og nettsiden oppdateres daglig.

Kontakt: Sondre Meland, forskningsleder, Nedbørfeltprosesser
Uta Brandt, gruppeleder, seksjon for forskningsinfrastruktur.

Sist oppdatert 26.08.2021