Svært dårlige oksygenforhold på bunnen i innerste del av Drammensfjorden

I regi av Fagrådet for Ytre Oslofjord har to overvåkningstasjoner i Drammensfjorden innefor Svelvik blitt besøkt av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i januar og fra juni til september i løpet av 2019.

Våren 2019 var det dypvannsfornyelse i Drammensfjorden, som har brakt friskt oksygenrikt vann ned til bunnen under 75 m dyp. Det oksygenfrie vannet som lå der ble løftet opp, men ikke helt opp til overflatelaget. I hele sommer har det vært lave oksygenforhold i dybdeintervallet 55 til 75 m dyp, med oksygenkonsentrasjoner under 1 ml O2/L. Et bunnareal på rundt 3,7 km2 innerst i Drammensfjorden innenfor Solumsbukta har dermed hatt svært dårlige oksygenforhold.

drammensfjorden september 2019
Den innerste stasjonen D-3 ligger ca. 5,5 km fra Drammen, og den andre stasjonen D-2 ligger rett innefor Svelvikstrømmen.

I figuren under er profiler av oksygenkonsentrasjon som er målt på stasjon D-3 vist. Den røde kurven viser forholdene slik de var i januar ned til ca 80-85 m. Her var tilstanden anoksisk. Det vil si at det var fritt for oksygen og gjør det umulig for alle høyere former for liv å leve der.

drammensfjorden oksygenforhold sptember 2019

I perioden mellom januar og juni var det dypvannsfornyelse i fjorden, hvor vann som var tungt nok kom inn over Svelvikterskelen og sank ned og løftet opp den anoksiske vannmassen. Dette gjorde at det kom oksygenrikt vann ned i dypet under ca 75-80 m. Den grønne kurven viser forholdene etter dypvannsfornyelsen i juni.

Men alt det oksygenfattige bunnvannet ble ikke løftet helt opp til overflatelaget, og det dannet seg et oksygenminimum fra ca. 55-75 m dyp hvor oksygenkonsetrasjonen var under 1 ml O2/L. Dette oksygenminimumet har vedvart hele sommeren siden det er svært lite vannbevegelser under 40 m dyp i Drammensfjorden. På stasjon D-2 lenger sør var det relativt gode oksygenforhold i hele vannsøylen.

Innenfor stasjon D-3 og inn mot Drammenselvas utløp har det mest sannsynlig vært lave oksygenforhold i dybdeintervallet 55-75 m fra juni til september. Et stort areal av bunnen innefor Soumsbukta og Lahell har derfor hatt svært dårlige oksygenforhold. I kartet over er et område av bunnen på ca. 3,7 km2 tegnet inn, hvor det etter dypvannsfornyelsen tidligere på våren plutselig ble en forverring i oksygenforholdene.  

 

Sist oppdatert 08.10.2019