Klynger og nettverk

NIVA er del av en rekke klynger og nettverk innen våre ulike fagfelt.

NOSCA Clean Oceans

NOSCA er en innovasjonsklynge som skal utvikle teknologi, tjenester, verdikjeder og markeder for detektering, klassifisering og håndtering av marint oljesøl, plastforsøpling og uønskede effekter av alger.

Eyde-klyngen

Kjernen i Eyde-klyngen er prosessindustribedrifter med produksjon i Norge. Partnerskapet består i tillegg av entreprenører og leverandørbedrifter, forsknings-, innovasjons-, og kunnskapsmiljøer, offentlige aktører og investeringsmiljøer knyttet til prosessindustrien. 

Eyde-klyngens hovednedslagsfelt og hovedaktivitet er i Agder, men klyngens nasjonale og internasjonale posisjon forplikter til å bidra til nasjonale og internasjonale industrielle løft som sikrer norsk og europeisk konkurransekraft. Eyde-klyngen bidrar til realisering av FNs bærekraftsmål med særlig fokus på nr 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon og nr 17 - Samarbeid for å nå målene.

North Atlantic Microplastic Center (NAMC)

NAMC har som mål å mobilisere ledende forskere nasjonalt og internasjonalt for raskest mulig å forstå hvor mye mikroplast som finnes i omgivelsene og risikoen ved dette. Agenda Vestland- Sparebankstiftelsen har muliggjort etableringen ved å bistå med treårig oppstarthjelp.

UN Global Compact

Medlemsbedrifter i UN Global Compact ønsker å finne bærekraftige løsninger som er positivt for planeten, mennesker og verdiskapning. UN Global Compacts oppgave er å bistå bedriftene i å skape nye muligheter og løsninger knyttet til bærekraftsmålene. Løsningsplattformer er en måte å samle bedrifter i et nettverk eller en arbeidsgruppe hvor de kan samarbeide om å finner konkrete løsninger på bærekraftsutfordringer.

Global Partnership on Marine Litter (GPML)

GPML ble lansert på FNs konferanse om bærekraftig utvikling i Rio juni 2012 som svar på en forespørsel i Manila-erklæringen om videreføring av implementeringen av det globale handlingsprogrammet for Beskyttelse av det marine miljøet fra landbaserte aktiviteter. Partnerskapet ledes av en styringskomité og FNs miljøprogram (UNEP) tilbyr sekretariatstjenester.

GPML samler aktører som arbeider for å forhindre marin forsøpling og plastforurensning. Ved å tilby en unik global plattform for å dele kunnskap og erfaring, er partnere i stand til å samarbeide for å skape og fremme løsninger på dette presserende globale problemet. 

REV Ocean

REV Ocean bidrar med nye løsninger og informerer om globale innvirkninger på havet. Selskapet ønsker at denne informasjonen skal være lett tilgjengelig for å skape bedre beslutningstaking i de rette foraene.Nettverket jobber samtidig med å sette relevante aktører i kontakt med hverandre, slik at man jobber for felles mål. 

NCE Seafood Innovation Cluster

NCE Seafood Innovation har som mål å bidra til bærekraftig sjømatvekst, ved å fokusere på innovasjon. Nettverket tror at mobilisering av felles krefter er veien videre, og klyngen bidrar gjennom bærekraftige innovasjonsprosjekter og ved å legge til rette for samhandling på tvers av bransjen. 

Smart Innovation Norway – Cluster for applied AI

Høsten 2019 etablerte Smart Innovation Norway sammen med sentrale aktører en ny næringsklynge, Cluster for Applied AI, som skal bidra til at Norge tar en ledende posisjon innen lønnsom og bærekraftig anvendelse av kunstig intelligens (AI) i forretningsmessig sammenheng. Klyngen er nevnt i den nasjonale strategien for kunstig intelligens, som ble lagt frem i januar 2020.

 

Sist oppdatert 29.06.2021