Strategiske instituttsatsinger i NIVA

De strategiske instituttsatsingene (SIS) er en del av basisbevilgningen fra Norges forskningsråd. Satsingene skal bidra til at miljøinstituttene utvikler langsiktig kompetanse på forskningsfelt av spesiell interesse for miljøsektoren, og som ikke lar seg realisere gjennom andre virkemidler.

Formålet med den statlige basisfinansieringen av forskningsinstitutter er å sikre en sterk instituttsektor som kan tilby næringsliv og offentlig sektor relevant kompetanse og forskningstjenester av høy internasjonal kvalitet. Basisfinansieringen skal disponeres til langsiktig kunnskaps- og kompetanseoppbygging, og skal stimulere instituttenes vitenskapelige kvalitet, internasjonalisering og samarbeid.

De strategiske instituttsatsingene ble startet i 2011 og er forankret i forvaltningens behov for kompetanse. SIS utgjør ca. 40 prosent av NIVAs basisbevilgning, altså rundt 16,3 mill. kr i 2018.

NIVA har fire pågående strategiske instituttsatsinger innenfor 1) Digitale metoder for miljøovervåking og forskning, 2) Restaurering av akvatiske økosystemer, 3) Land-hav interaksjoner i et endret klima og 4) Urbane vannutfordringer og -løsninger.

SIS Tidsperiode Leder og styringsgruppe Omfang 2018
Restaurering 2016–2019  Nikolai Friberg, Marianne Olsen og Jesper Andersen 3,9 mill. kroner
Urbane vannutfordringer 2016–2019 Sindre Langaas, Wolfgang Uhl og Elisabeth Lie 3,9 mill. kroner
Land-hav-interaksjoner 2016–2019 Andrew King, Kari Austnes, Mats Walday og Åse Åtland 3,9 mill. kroner
Nye digitale metoder for overvåkning og forskning 2017–2020 Chris Harman, Kristoffer Kalbekken og Kai Sørensen 3,9 mill. kroner

Les også: Vellykket SIS-dag i NIVA 2017 

Les også: SIS Klimaeffekter og SIS Nye Miljøgifter er avsluttet


Tidligere strategiske instituttsatsinger (2011-2016)

SIS tidligere

Sist oppdatert 20.02.2019