Land-hav-interaksjoner i et endret klima (2016-2019)

Kystnære økosystemer har opplevd store endringer, blant annet dramatisk tap av tareskog, økt vekst av begroingsalger samt fallende trender i kystnære fiskebestander. Faktorer som tilførsel av næringssalter, organisk materiale og forurensninger, økt sjøvannstemperatur og økt ferskvannstilførsel kan ha bidratt til disse endringene. Mange av de berørte økosystemene er farvann hvor ferskvannsavrenning fra land møter saltvann fra havet. Gjennom SIS-en forsker NIVA på årsakssammenhenger til tilstandene og endringene vi ser, herunder kombinasjonseffekter av flere stressfaktorer. Økt kunnskap om slike årsakssammenhenger gjør det mulig å utvikle modeller for å beskrive og forutse endringer, som vil være svært nyttig for forvaltningen av kystøkosystemene våre.

Vitenskapelige publikasjoner:

K. W. Vollset, I. Dohoo, Ø. Karlsen, E. Halttunen, B. O. Kvamme, B. Finstad, V. Wennevik,  O. H. Diserud, A. Bateman, K. D. Friedland, S. Mahlum, C. Jørgensen, L. Qviller, M. Krkošek, Å. Åtland, B. T. Barlaup. 2017. Disentangling the role of sea lice on the marine survival of Atlantic salmon. ICES J Mar Sci fsx104. DOI: https://doi.org/10.1093/icesjms/fsx104

Rapporter:

Wallhead, P.J., Chen, W., Falkenberg, L., Norling, M., Bellerby, R., Dupont, S., Fagerli, C., Dale, T., Hancke, K., Christie, H., 2018. Annex 2: Urchin harvesting and kelp regrowth in northern Norway under ocean acidification and warming. In: AMAP Assessment 2018: Arctic Ocean Acidification. pp. 79-90 Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Tromsø, Norway. (data fra ECOACID)

Braaten, H.F.V., Gundersen, C.B., Sample, J.E., Selvik, J.R., de Wit, H.A., 2018. Atmospheric deposition and lateral transport of mercury in Norwegian drainage basins: A mercury budget for Norway. NIVA report 7310-2018. Norwegian Environment Agency report M-1221. (data fra Hg-prosjektet)

Hancke, K., Gamfeldt, L., Gundersen, Jernberg, S., Norling, P., Ilvessalo-Lax, H., Poulsen, M. K., Sørensen, J., Mustonen, T., Andersen, G. S., Kvarnström, M., Heiskanen, A-S., & Tunón, H. (2018). Status and Trends of Biodiversity and Ecosystem Function (pp. 75–110). In A. Belgrano (Ed.). Biodiversity and ecosystem services in Nordic coastal ecosystems: an IPBES-like assessment. Volume 1. The general overview. TemaNord 2018:536 Copenhagen: Nordic Council of Ministers. (kompetanse fra ECODOM)

Hancke, K., Gundersen, H., Magnussen, K., Postmyr, E., Andersen, G. S., Jacobsen, K. O., & Tunón, H. (2018). Helgeland. An Atlantic Archipelago (pp. 171–200). In H. Tunón (Ed.). Nordic IPBES-like Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services in Coastal Ecosystems. Case Areas. TemaNord 2018:532 Copenhagen: Nordic Council of Ministers. (kompetanse fra ECODOM)

Hancke, K., Bekkby, T., Gilstad, M., Chapman, A., Christie, H. (2018) Taredyrking – mulige miljøeffekter, synergier og konflikter med andre interesser i kystsonen. NIVA-rapport 7265-2018 (kompetanse fra ECODOM)

Frigstad H, H Gundersen, K Hancke, GS Andersen, T Bekkby, L Tveiten 2017. Blue carbon: Climate adaption, CO2 uptake, and sequestration of carbon in Nordic blue forest. Annual and workshop report 2017. NIVA report 7213-2017. Norwegian Environment Agency report M-904.

Frigstad, Helene; Trannum, Hilde Cecilie; Andersen, Guri Sogn; Kristiansen, Trond; Norli, Marit; Gitmark, Janne Kim; Kaste, Øyvind; Løvoll, Grunde; Eikrem, Wenche; (2017) Klima-overblikk: Sammenstilling av klimarelevante resultater fra utvalgte overvåkingsprogram i kystsonen , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6949-9. No 7214 (63 sider)
 
Helene Frigstad, Guri S. Andersen, Hilde C. Trannum, Lars-Johan Naustvoll, Øyvind Kaste and Dag Ø. Hjermann (2018). Synthesis of climate relevant results from selected monitoring programs in the coastal zone. Part 2: Quantitative analyses. Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-7046-4. No 7311 (54 sider)

Relatert innhold:

ØKOKYST (2018): Trådalger i Sognefjorden

Gundersen H. 2017. "Er tare en del av det grønne skiftet?" NRK radio, Ekko. 11.10.2017.

Avset, LMM, R Lansbergen, K Hancke 2018. Will climate change affect Norwegian kelp forests in a positive way? ScienceNordic 23.02.2018

Avset, LMM, R Lansbergen, K Hancke 2018 Et surere hav får denne taren til å vokse. 09.04.2018

Sist oppdatert 07.02.2019