Pesticider i Kina

Forskere ved NIVA har nylig publisert en oversiktsartikkel om pesticider i akvatisk miljø i Kina. Kina er en av verdens største produsenter og brukere av pesticider i verden i dag, men i de senere årene har det vokst frem en økende bevissthet for hvilke konsekvenser dette kan ha på miljøet.

NIVAs gjennomgang av internasjonal litteratur viste at utstrakt bruk av pesticider har ført til høye nivåer av pesticider i akvatisk miljø, og en stor del av de undersøkte stedene får en miljøklassifisering som «svært dårlig» på grunn av høye nivåer av DDT i biota.

Kina_guizhou_17042007_11-07-54a_TLA
(Foto: Thorjørn Larssen, NIVA)

DDT ble utviklet like før og under krigen. Det var et svært mye brukt innsektsmiddel fra 1940-årene og fram til 60-årene. DDT ble også brukt direkte på mennesker for å redusere luseplagene under og etter krigen da stoffet var meget effektivt mot skadedyrene, men lite akutt giftig for mennesker.

Etterhvert fikk en imidlertid mistanke om at DDT kunne ha enkelte uheldige langtidsvirkinger, både i miljøet og på mennesker. I dag vet vi at flere dyrearter i verden er eller har vært truet av utryddelse som følge av slike effekter. DDT er kreftfremkallende, påvirker reproduksjon og utvikling samt kan gi nerveskader hos en rekke organismer.

>> Les mer om bekjempningsmidler hos Miljødirektoratet

DDT brytes meget langsomt ned i miljøet og har dessuten evne til å hope seg opp gjennom næringskjeden. I Norge ga dette for eksempel bestanden av enkelte rovfugler en alvorlig knekk, og bruken av DDT her til lands ble sterkt begrenset fra 1969. Den siste godkjente bruken av DDT opphørte i 1988 (skogplanteskoler).

DDT inngår både i den regionale UN-ECE-POP-protokollen og den golbale POP-konvensjonen.

Fortsatt DDT-fokus

DDT ble forbudt å bruke i Kina i 1982, men mange av undersøkelsene som er gjort i Kina har hatt fokus på gamle pesticider som nettopp DDT og lindan - helt frem til i dag. Det er derfor en mangel på undersøkelser av de pesticidene som brukes i store mengder i dagens produksjon.

Kina_wanshan_20110613_054954_TLA
(Foto: Thorjørn Larssen, NIVA)

- Vår undersøkelse viste at brorparten av undersøkelsene ble utført i de økonomisk mest utviklede områdene i Kina, mens data fra viktige jordbruksområder og lite befolkede områder mangler, sier Merete Grung, forsker i NIVA.

- Vår anbefaling er at Kina trenger en organisert overvåkning av forekomst av pesticider i miljøet for å oppnå en bedre geografisk dekning, og kartlegging av pesticider som er i bruk i dag.

>> Les den vitenskapelige publikasjonen

Publikasjonen er presentert som audioslides i vinduet under.

Sist oppdatert 22.06.2015