Snipp, snapp, sneip – sigarettfiltre truer livet i havet

Sigarettsneipen er miljøverstingen langs kysten. Ny forskning viser at nikotinet kan ha alvorlige konsekvenser for langt mer enn menneskets helse.

Skadevirkningene røyking har på menneskets helse har lenge vært kjent, men hvordan sigaretter og «sigarettrusk» påvirker det marine miljøet er det derimot lite kunnskap om. I den første studien av sitt slag har forskere nå studert effekten av brukte sigarettfilter - med dets giftige stoffer og mikrofiber - på flerbørstemarken Hediste diversicolor.  Marken lever og graver i sedimenter på sjøbunnen.

- Børstemarker ble i undersøkelsen utsatt for stoffer fra brukte sigarettfiltre i sjøvann, med konsentrasjoner 60 ganger lavere enn det man finner i urban avrenning. Resultatene viser at marken brukte mye lengre tid på å grave seg ned i havbunnen, tapte over 30 % av kroppsvekten, og over halvparten fikk DNA-skader sammenlignet med mark som ble undersøkt i upåvirkede omgivelser, sier Kevin Thomas, forsker i Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og blant forfatterne av artikkelen.

medium_boerstemark
Børstemarken Hediste diversicolor tar stor skade av brukte sigarettfiltre. Med ordene til Nick Drake: “Well in this blues I'm singin'/There's a lesson to be learned/Don't go around smokin'/Unless you want to get burned." (Foto: Wikimedia).

Artikkelen ble først trykket i tidsskriftet Scientific Reports i august i år.

Bærer med seg gift

Brukte sigarettfiltre kan forårsake skade på det marine miljøet på flere måter. De kan fungere som en bærer av giftstoffer, blant annet av tungmetaller, nikotin og kreftfremkallende stoffer til havet, der sjøvannet løser opp filteret og gir økt eksponering. Filterpartikler kan videre bli spist, og det er da fare for overførsel av miljøgifter til vevet.

Disse partiklene, såkalt «mikrofiber bioplast», og tilhørende miljøgifter kan bli i havet og fortsette å lekke kjemikalier i opp til 10 år. Til tross for dette, er det altså få studier som har vurdert deres potensielle giftighet. Dette er spesielt viktig langt kysten, hvor sigarettsneiper er det dominerende søppelet – blant mye annet. 4,5 milliarder sigarettfiltre forsøples årlig.

Les også: 9 av 10 havhester har plast i magen

Nikotinsjokk

- Nikotin og andre giftige stoffer som lekker ut fra sneipene til sjøvann er en større bekymring for børstemarken enn inntak av mikrofiber, sier Thomas.

Nikotinpåvirkningen kan samtidig forklare at børstemarkens gravekapasitet blir svekket.  Samtlige børstemarker som var eksponert for nikotinholdig sjøvann i undersøkelsen hadde saktere frekvens i gravearbeidet.

medium_tabell1_nikotin
Børstemarken får nikotinsjokk av sneipene, opptil 98 ganger eksponeringen relativt til mennesker. (Tabell: Fra publikasjonen).

- Markens graving i bunnsedimenter er sentralt for deres rolle som økosystemingeniører, og svekkes denne kan det medføre risiko for hele samfunnet på sjøbunnen, påpeker NIVA-forsker og medforfatter Malcolm Reid.

Ett skritt på veien

Vern, bevaring og restaurering av marine økosystemer er i økende grad avhengig av internasjonal lovgivning for å dempe menneskelig påvirkning. EU vedtok i 2008 det såkalte havstrategidirektivet (MSFD) , som for første gang slo fast at egenskapene til - og mengdene av - marint søppel, inkludert mikroplast, ikke bør føre til skade på det livet i havet. 

- Grundig forskning og harde toksikologiske data er avgjørende for å støtte gjennomføringen av en slik lovgivning, sier Kevin Thomas.

- Våre resultater er et første skritt mot å sette grenser for røykerelatert søppel i havet.

Referanse:

Stephanie L. Wright, Darren Rowe, Malcolm J. Reid, Kevin V. Thomas & Tamara S. Galloway (2015): “Bioaccumulation and biological effects of cigarette litter in marine worms” i Scientific Reports.

Sist oppdatert 19.07.2016