Senter for fremragende forskning

Norsk institutt for vannforskning har en internasjonal profil og deltar i flere Senter for Fremragende Forskning (SFF).

CERAD - Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø

I 2013 startet senter for fremragende forskning (SFF): Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø, CERAD, hvor NIVA er partner. Senteret har som hovedmål å fremskaffe det vitenskapelige grunnlag for risikovurderinger som benyttes i situasjoner med radioaktiv stråling.

medium_cerad_logo
medium_sfflogograan

>> Les mer om CERAD

BIOWATER - Nordic Centre of Excellence

BIOWATER er et Nordic Centre of Excellence tilknyttet Nordforsks Nordisk program for bioøkonomi. Senteret har som mål å være det første nordiske vitensenteret som finner gode løsninger for forvaltningen av vannressurser i møte med potensielle og konkurrerende krav til biomasse, jord- og vannressurser.  Alt dette skal ses i sammenheng med det grønne skiftet og en stadig sterkere bioøkonomisk utvikling.

medium_biowater_logoforslag
medium_nordforsk

>> Les mer om BioWater


NordAqua - Nordic Centre of Excellence

Prosjektet er et Nordic Center of Excellence med forskningspartnere fra Finland, Sverige og Norge, som sammen skal utvikle verdifulle produkter gjennom dyrking av fotosyntetiske organismer: Blågrønnbakterier, mikroalger og makroalger (tare).

medium_nordaqua-logo_0
medium_nordforsk


>> Les mer om NordAqua

Waters Centers of Innovation  - Environment

Waters Centers of Innovation Program recognizes analytical scientists facilitating breakthroughs in health and life science research, food safety, environmental protection, sports medicine and many other areas. Leading scientists, in partnership with Waters, are using liquid chromatography and mass spectrometry to unlock the mysteries of science and take research down new and exciting paths. 

waters_logo_k

>> Les mer om Waters CoI

Sist oppdatert 07.12.2017