Vannkvalitet i oppdrett, fiskevelferd, miljøpåvirkning, lokalisering av anlegg, brønnbåt, spredningsmodeller, giftige alger

God vannkvalitet er viktig i oppdrett av fisk og marine organismer. NIVA samarbeider tett med akvakulturnæringen, forvaltningen, og andre forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt for å fremme en bærekraftig oppdrettsnæring.

De delene av kystsonen som avsettes til akvakulturformål må brukes på en slik måte at fiskevelferden ivaretas og at næringen har minst mulig negativ effekt på miljøet.

Vi jobber med forskning, utvikling, rådgivning og dokumentasjon knyttet til produksjon av settefisk, matfisk, muslinger med mer.

Båt ved oppdrettsanlegg

Dette gjør NIVA:

1. Fiskeproduksjon og -velferd

 • Rådgivning knyttet til vannkvalitet og fiskehelse i både land- og sjøbaserte oppdrettsanlegg (ferskvann, sjøvann og brakkvann)
 • Rådgivning knyttet til ferskvannsbehandling i brønnbåt (mot AGD og lakselus)
 • Utvikling av og råd om vannbehandlingsmetodikk – særlig knyttet til giftighet av metaller (aluminium, jern, kobber) Analyser og oppfølging av fiskedød knyttet til giftige alger – analyse av algeprøver med hurtig tilbakemelding
 • Transport av levende fisk i brønnbåt eller bil.
 • Lage og følge opp overvåkingsporgrammer for vannkvalitet
 • Bistand ved akutt fiskedød
 • Modellering av risiko for smittespredning mellom ulike oppdrettsanlegg

2. Miljøpåvirkning

 • Måling av forurensing av næringsstoffer, og rådgivning om nødvendige tiltak
 • Kartlegging av økologiske effekter fra oppdrett herunder MOM B-undersøkelser

3. Forskning og utvikling

 • Utvikling av nye metoder for desinfeksjon og vannbehandling
 • Resirkulering av vann i lukkede systemer
 • Forskning på miljøeffekter og økologiske effekter
 • Utvikling av nye diagnostiske verktøy for oppdrettsnæringen
 • Oppdrett av nye marine arter
 • Bruk av avfall fra oppdrettsanlegg som plantenæring (Aquaponics) eller til energiproduksjon

4. Kompetanseformidling

 • Rådgivning
 • Kurs, for eksempel i fiskevelferd
 • Tilrettelegging av dokumentasjon til forvaltningen

NIVA Chile

NIVA Chile er et datterselskap av NIVA som arbeider med akvakultur og miljøprosjekter i Chile, Sør-Amerika. Selskapet samarbeider tett med NIVAs akvakulturseksjon.

Kontakt:

Åse Åtland, forskningsleder, Akvakultur
Kai Sørensen, forskningsleder, Marin biogeokjemi og oseanografi

Relaterte dokumenter:

Kurs i fiskevelferd

Sist oppdatert 07.12.2017