Vannkvalitet i oppdrett, fiskevelferd, miljøpåvirkning, lokalisering av anlegg, brønnbåt, spredningsmodeller, giftige alger

God vannkvalitet er viktig i oppdrett av fisk og marine organismer. NIVA samarbeider tett med akvakulturnæringen, forvaltningen, og andre forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt for å fremme en bærekraftig oppdrettsnæring.

Å bidra til at den delen av våre felles vannressurser som avsettes til akvakulturformål benyttes optimalt, og med minst mulig negativ effekt for miljøet, er sentralt for oss.

NIVA kan derfor være en nyttig partner innen forskning, rådgivning og utredning av problemstillinger knyttet til etablering, drift og videreutvikling av virksomheter.

NIVA-gruppen har også flere heleide datterselskaper med solid kompetanse innenfor akvakultur. Akvaplan-niva er det største, og har en stor akvakulturportefølje både innenfor rådgiving og FoU. Datterselskapet NIVA Chile har sitt utspring i akvakulturgruppen i NIVA og arbeider med akvakultur og miljøprosjekter i Chile. Vi samarbeider tett med disse selskapene, og flere av våre medarbeidere har bl.a. erfaring fra Chile gjennom arbeid der.

 

Trine Dale Sjøanlegg bilde
(Foto: Trine Dale, NIVA)
 
 
 
 

Under følger et utvalg av våre akvakulturtjenester. For detaljer om produkter og tjenester, besøk akvakulturniva.com (eksternt nettsted).

Fiskeproduksjon og -velferd

 • Overvåking og forbedring av vannkvalitet, fiskevelferd, dokumentasjon av utstyr, utvikling av nye metoder for vannbehandling. Vi kan bl.a. tilby «Årsovervåking» av vannkvalitet med prøvetaking hver 14. dag i løpet av ett år eller mer skreddersydde opplegg.
 • Bistand ved akutt fiskedød i både settefisk- og matfiskanlegg
 • «Beredskapskoffert» for å kunne sikre god vannkjemisk dokumentasjon ved akutt fiskedød
 • Benchmarking av vannkvalitet på råvann og i anlegg – NIVA har en omfattende database med data fra smoltanlegg i Norge, Chile og Storbritannia
 • Rådgivning knyttet til ulike typer behandling av fisk i lukket system (eks. vurdere vannkvaliteter til bruk ved ferskvannsbehandling mot AGD eller lus)
 • Algeovervåking i ferskvann og i sjø – hurtig tilbakemelding
 • Rådgivning knyttet til vannkvalitet ved transport av levende fisk i brønnbåt/bil i lukket system

Kontakt: Åse Åtland, forskningsdirektør

Miljøpåvirkning

 • B-undersøkelser
 • Måling av forurensning av næringsstoffer og rådgiving om nødvendige tiltak
 • Økotoksikologi testing (GLP) av akvakulturmedisiner og miljørisikovurdering
 • Bruk av moderne overvåkningsmetoder og sensorer fra faste (bøyer og på anlegg) og mobile plattformer (fartøyer i faste ruter, brønnbåter og satellitter). 
 • Rådgiving knyttet til avløpshåndtering, -lokalisering, -utnyttelse (bl.a. Aquaponics)
 • Undersøkelse av forekomst og spredning av lakselusmidler i sjø

Kontakt: Trine Dale

Kompetanseformidling

 • Rådgivning
 • Kurs, for eksempel i fiskevelferd (godkjent av Mattilsynet)
 • Anleggsspesifikke kurs i vannkvalitet basert på egne data
  NIVA arbeider mye med kunnskapsformidling både til industrien og gjennom vårt samarbeid med Universitetet i Bergen der vi underviser i vannkvalitet og fiskehelse. NIVA har også produsert lærebøker på dette temaet både  i Norge og i Chile. Den norske boka «Vannkvalitet og smoltproduksjon» som NIVA var redaktør for, kan bestilles via Juul Forlag.

I tillegg har NIVA i samarbeid med en rekke andre FoU og næringsaktører utarbeidet et hefte om vannkvalitet i resirkuleringssystemer. Dette kan bestilles her.

For mer informasjon om NIVAs akvakulturtjenester, kontakt: 

Åse Åtland, forskningsdirektør
 

Relaterte dokumenter:

Kurs i fiskevelferd

Kontakt: Erik Höglund, seniorforsker

Sist oppdatert 15.11.2021