Taksonomi, indikatorarter, nye arter, økologisk vannkvalitet, algekultursamling, genetiske metoder

NIVA bidrar med faglig grunnlag for forvaltning av vassdrag og kystområder. Dette sikrer vern og bærekraftig bruk av det biologiske mangfoldet.

FNs konvensjon om biologisk mangfold gir føringer for forvaltning av naturressurser, og dette gjenspeiles i NIVAs faglige virksomhet. Konvensjonen understreker at ressurser må utnyttes på en slik måte at vi tar vare på det biologiske mangfoldet på lang sikt. Dette omfatter økosystemer, arter og genetisk variasjon innen arter. Det er bred enighet om at det i dag forsvinner arter inntil 1000 ganger raskere enn det som har vært naturlig de siste hundre millioner år.

Kunnskap om biologisk mangfold er et viktig redskap for å overvåke miljøets tilstand. For eksempel er Norge gjennom EUs vanndirektiv forpliktet til å rapportere miljøtilstand basert på biologiske forhold.

NIVAs forskere har artskunnskap om de fleste organismegrupper i vann. Vi har utført landsomfattende kartlegging og overvåking av biologisk mangfold gjennom flere tiår, og har lange måleserier for biologiske data og miljøforhold.

Sjøstjerne JKG biologisk mangfold
Foto: Janne Kim Gitmark, NIVA.

 

Dette gjør NIVA:

  • klassifiserer miljøtilstand
  • utvikler og tester klassifikasjonssystem og biologiske indikatorer
  • undersøker og modellerer utbredelse av marine naturtyper og nøkkelarter
  • utvikler analysemetoder og feltmetodikk for kartlegging av biologisk mangfold
  • undersøker og overvåker effekter av klimaendringer på biologisk mangfold
  • evaluerer konsekvenser av utslipp på biologisk mangfold
    utvikler molekylærbiologiske metoder for artsidentifikasjon og effektiv overvåking
  • drifter en stor algekultursamling

NIVA lager handlingsplaner for sårbare naturtyper for å ivareta spesielle arter og samfunn. Vi utvikler faglig grunnlag i forbindelse med vern, og lager også tiltaksplaner for å rehabilitere forurensede og modifiserte vannmiljøer, osamt konsekvensutredninger for inngrep det søkes om konsesjon for.

Vi deltar i internasjonale overvåkingsprogrammer, og er kunnskapsleverandør blant annet til internasjonale avtaler, konvensjoner og direktiver.

Kontakt:

Paul Ragnar Berg, forskningsleder, Marin biologi
Nikolai Friberg, forskningssjef

 

Sist oppdatert 25.08.2021