Labtesting, screening, risikovurdering, miljørisiko, nye miljøgifter, nanopartikler, REACH

Det brukes stadig flere kjemikalier i produktene vi omgir oss med. NIVA forsker på hvordan disse stoffene oppfører seg i vannmiljøet, hvordan de omdannes, og hvilke effekter de har - enkeltvis og i samspill.

For å kunne verne vannressursene må vi vite hva slags miljørisiko forskjellige kjemikalier utgjør. I tillegg til den store mengden stoffer vi kjenner fra før, utvikles det hele tiden nye. Dessuten brukes kjente stoffer på stadig nye måter, ikke minst i form av nanopartikler basert på for eksempel sølv, med foreløpig ukjente miljøkonsekvenser.

NIVA forsker på akutte og kroniske effekter av både kort- og langsiktig eksponering av kjemikalier, hvordan de kan omdannes til nye forbindelser, transporteres og oppkonsentreres i miljøet.

Kjemikalier_drugmon-1
 

 

Dette gjør NIVA:

  • tester effekter av kjemikalier på celler, enkeltindivider og bestander, i henhold til internasjonale standarder
  • utvikler alternative teknikker for testing av kjemikalier
  • utvikler analysemetoder for kjemikalier
  • forsker på hvordan kjemikalier oppfører seg i vannmiljøet, og vurderer miljørisik

Vår ekspertise innen både forskning og praktisk testing er nyttig for oppdragsgivere fra forvaltning og næringsliv.

Internasjonal lovgivning om kjemikalier

Med EUs nye lovgivning om kjemikalier, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), er det gitt nye rammer for hvordan kjemikalier skal testes og godkjennes før de slippes ut på markedet.

For olje- og gassvirksomheten gjelder for eksempel egne forskrifter for bruk og håndtering av kjemikalier; Harmonised Offshore Chemical Notification Format (HOCNOF).

Kontakt:

Adam Lillicrap, forskningsleder, seksjon for økotoksikologi
Bert van Bavel, sjefsforsker
Thorjørn Larssen, viseadministrerende direktør
Elisabeth Lie, forskningsleder, seksjon for akkrediterte analysetjenester
Malcolm Reid, forskningsleder, seksjon for miljøkjemi

Sist oppdatert 15.09.2021