Effekter av klimaendring, klimatiltak, klimatilpasning, lange dataserier, simuleringsmodeller, storskala eksperimenter

NIVA har solid kunnskap om hvordan endringer i klimaet påvirker vannmiljøet. Denne kunnskapen er viktig for at samfunnet skal kunne iverksette relevante tiltak og tilpasninger.

klimatiltak

 

Dette gjør NIVA:

  • vurderer konsekvenser av klimaendring og anbefaler tiltak
  • overvåker endringer i vannmiljøet som skyldes klimavariasjon
  • utfører storskala eksperimenter i økosystemer for å få mer kunnskap om klimaeffekter av økt CO2, økt temperatur, endret nedbørmengde og ekstremvær
  • simulerer fremtidige klimaeffekter ved hjelp av modeller
  • utvikler ny teknologi for å overvåke konsekvensene av økt CO2 i havet

Samarbeid om klimaforskning

Flere miljøforskningsinstitutter samarbeidet om forskningsprogrammet Klimaeffekter fra fjell til fjord. Prosjektet var initiert av NIVA og varte frem til 2015.

Lange dataserier avslører endringer

For å kunne dokumentere effekter av klimaendringer på fysiske, kjemiske og biologiske forhold i vann er det nødvendig med overvåkingsdata som strekker seg over lang tid. NIVA har registrert klare tegn på klimaendringer som for eksempel temperaturøkning i Oslofjorden og i Mjøsa, økt humusinnhold i mange norske drikkevannskilder, og økt utlekking av tungmetaller til vassdrag.

NIVA leder en rekke landsomfattende overvåkingsprogrammer på oppdrag fra Miljødirektoratet.

NIVA forsker på forsuring av kyst og hav.

Moderne overvåkingsteknologi gir bedre datagrunnlag

NIVA bruker både manuelle overvåkingsmetoder og ulike former for overvåkingsteknologi, som for eksempel:

Disse metodene gjør oss blant annet i stand til å bidra med tidlig varsling til f.eks. oppdrettsnæringen om oppblomstring av giftige alger eller sette i verk automatisk kalking av forsurede elver.

Modeller - et viktig verktøy

For å kunne forutsi hvordan klimaendringer vil kunne påvirke miljøkvaliteten i større systemer, som for eksempel et vassdrag eller en fjord, benytter vi ulike simuleringsmodeller. Disse matematiske modellene simulerer på en komprimert og forenklet måte hvordan et økosystem fungerer, og kan kjøres 50-100 år fram i tid på basis av scenarier for sannsynlig klimautvikling.

Modeller brukes i dag aktivt på NIVA innenfor mange fagdisipliner som f.eks. hydrologi, hydrofysikk, vannkjemi, vannbiologi og populasjonsdynamikk, og de kan danne viktig grunnlag for tiltaksplaner og forvaltningsplaner både marint og i ferskvann.

Storskala eksperimenter innen klimaforskning

NIVA var tidlig ute med bruk av storskala eksperimenter som verktøy i forskningen på klimaeffekter. CLIMEX-prosjektet (1994-2000) var unikt ved at et 1000 m2 stort nedbørfelt på Risdalsheia ved Grimstad ble overbygd med gjennomsiktige tak og vegger.

Senere er det gjennomført flere eksperimenter med manipulering av sirkulasjonsforhold i innsjøer og jordtemperatur, jordfuktighet og snødekke i små nedbørfelter. I marint miljø har vi sett på effekter av klimaendring på tang, tare og bunndyr.

NIVAs forskningsstasjon på Solbergstrand utvides for at forskere skal kunne gjennomføre eksperimenter på klimaeffekter i marine økosystemer.

Karbonfangst og -lagring

NIVA har siden 1998 gjennomført storskala eksperimenter for å studere effekter av økt CO2-innhold i atmosfæren. Fra 2005 har vi også forsket på miljøeffekter av fangst og lagring av CO2 i geologiske strukturer. Vi har utviklet avansert utstyr som kan senkes ned til havbunnen for å studere effekter av CO2, metan på dyr over og i bløtbunn.

NIVA har ledet styret i CO2GeoNet (The European Network of Excellence on the Geological Storage of CO2).

Kontakt:

Andrew King, forskningsleder, Oseanografi
Ailbhe Macken, forskningsleder, Oseanografi
Sondre Meland, forskningsleder, Nedbørfeltprosesser
Anders Gjørward Hagen, forskningsleder, Forskningsinfrastruktur
Paul Ragnar Berg, forskningsleder, Marin biologi

Referanseprosjekt

NIVAs forskning på karbonfangst og -lagring gjennomføres gjennom en rekke EU prosjekter og store nasjonale satsinger, bl.a. forskningsenteret for miljøvennlig energi, FME-SUCCESS, REFRESH og MARS.

Sist oppdatert 03.11.2022