Miljøklassifisering, passive prøvetakere, konsekvensutredninger, tiltaksanalyse

NIVA jobber med miljøgifter i alle deler av de akvatiske økosystemene.

Forskning på miljøgifter er ett av NIVAs satsingsområder. Vi har utført landsomfattende overvåking av vannmiljøet gjennom flere tiår, og har lange tidsserier med miljødata.

NIVA har kunnskap om hvordan miljøgifter spres i vann, sedimenter og i næringskjedene ved endrede tilførsler, fysiske inngrep og klimaendringer.

miljøgifter_lab

 

Dette gjør NIVA:

  • kartlegger konsentrasjonsnivåer av miljøgifter, og klassifiserer miljøtilstand
  • undersøker og modellerer hvordan miljøgifter spres i miljøet
  • utvikler analysemetoder og måleutstyr for miljøgifter
  • tester effekter av miljøgifter på celler, enkeltindivider og bestander
  • evaluerer konsekvenser av utslipp i ferskvann og hav
  • utvikler og tester teknologi for å fjerne miljøgifter i sigevann fra deponier, industriavløp og gruveavrenning
  • utvikler teknikker og beslutningsverktøy for tiltak mot forurensede sedimenter

Et forskningsfelt i utvikling

Forskningen på miljøgifter er hele tiden i utvikling blant annet fordi vi mennesker tar i bruk stadig nye kjemikalier og produkter. NIVA er aktiv i forskningen på dette feltet.

Nasjonal og internasjonal kunnskapsleverandør

NIVA leverer forskningsbasert kunnskap til næringsliv og myndigheter.

Vi deltar i internasjonale overvåkingsprogrammer, og er kunnskapsleverandør internasjonalt, blant annet til avtaler, konvensjoner og direktiver. Eksempler er: Stockholmskonvensjonen, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical Substances), Minamatakonvensjonen, CEMP (Co-ordinated Environmental Monitoring Programme) og EUs vanndirektiv.

Kontakt:

Marianne Olsen, Forskningsleder, Marin forurensning
Thorjørn Larssen, viseadministrende direktør
Adam Lillicrap, forskningsleder, Økotoksikologi
Elisabeth Lie, forskningsleder, Akvatiske miljøgifter

Sist oppdatert 15.09.2021