Måleteknologi, vann- og avløpsrensing, kartbaserte presentasjoner, spredningsmodeller, restaurering av vannforekomster

Miljøteknologi bidrar til å løse sentrale miljø- og ressursproblemer i Norge og internasjonalt. Derfor er utvikling, testing og anvendelse av ny teknologi en viktig del av NIVAs virksomhet.

 

 

sediment_harald_borchgrevink
 

 

 

 

NIVA arbeider med teknologier som direkte eller indirekte forbedrer miljøet innen fire hovedområder:

1. Rensing av prosess- og avløpsvann

 • Tiltak for å redusere effekter av klimaendringer innen urban overvannshåndtering og avløpsrensing
 • Tiltak og renseløsninger for å redusere metallavrenning fra nedlagte gruver
 • Renseteknologier for organiske miljøgifter i industriavløp og deponiavrenning
 • Oppgradering av renseanlegg i bistandsland
 • Utvikling og testing av teknologier for rensing av ballastvann og vann offshore (injeksjonsvann, produsert vann)
 • Modellering av ulike stoffers skjebne i renseanlegg og transportsystemer
 • Behandling og overvåking av vann i landbasert akvakultur

2. Restaurering av vannforekomster

 • Rehabilitering av god vannkvalitet og biologisk mangfold i gjengrodde elver og innsjøer
 • Kunstige rev (i betong, plast etc.) for å stimulere biologisk mangfold og forekomst av for eksempel hummer og fisk, eller reetablere flora og fauna i forstyrrete områder som havner og dumpingsområder
 • Kalking for å reetablere laksebestand og plante- og dyreliv i forsurede elver
 • Utvikling av metoder for å hjelpe utvandring av fisk fra vassdrag forbi kraftverk og andre vandringshindre

3. Overvåkingsteknologi, analyser og formidling

 • Målesystemer (datafangst med instrumenter/sensorer, lagring og presentasjon)
 • Styringssystemer for f.eks. kalking av sure elver
 • Anvendelse av numeriske modeller gjennom enkle nettløsninger
 • Kartbaserte presentasjoner på internett (geografiske informasjonssystemer, GIS)

4. Operasjonelle observasjonssystemer

NIVA utvikler, tester og bruker ny teknologi

Vi har en tverrfaglig kompetanse på tilgjengelig teknologi og integrerte løsninger innenfor vannmiljø. NIVA bidrar til utvikling og uttesting av ny miljøteknologi.

Vi har gjennomført en rekke prosjekter innen teknologiutvikling finansiert av næringsliv, offentlig forvaltning, Norges forskningsråd og EU-kommisjonen.

Vi deltar som fagekspert i internasjonale fora, som for eksempel EUs vannplattform (WSSTP) og EUs vannpiloter.

Kontakt:

Andrew Luke King, forskningsleder, Oseanografi
Anders Gjørward Hagen, forskningsleder, Forskningsinfrastruktur
Åse Åtland, forskningsdirektør
 

Sist oppdatert 15.09.2021