Overvåkningsprogrammer

NIVA leder en rekke store, nasjonale overvåkningsprogrammer og deltar som partner i flere andre.

Miljøovervåking i Norge gir myndighetene kunnskap til å sette i gang tiltak for å vedlikeholde eller forebygge forringelse av miljøverdier. Målet er å skaffe et godt kunnskapsgrunnlag for tiltak og politiske beslutninger, og å sikre befolkningen informasjon om miljøets tilstand.

Miljøovervåkingen gir grunnlag for å gjennomføre miljøtiltak nasjonalt og internasjonalt. Det viser også om iverksatte tiltak har effekt. Resultatene er dessuten viktig for prioriteringer innenfor miljøforvaltningens arbeidsområder.

NIVA er ansvarlig for gjennomføring av flere av Miljødirektoratets nasjonale overvåkningsoppdrag og har delansvar i en rekke andre. Vi har lang erfaring med planlegging og gjennomføring av omfattende feltarbeid, koordinering av underleverandører - fra internasjonale forskningsinstitutter til lokale prøvetakere, kjemiske og biologiske analyser, rapportering og publisering av resultater, samt popularisering og formidling til ulike interessenter.

Les mer om de ulike programmene NIVA leder eller deltar i under.

Overvåkningsprogrammer collage
NIVA er ansvarlig for gjennomføring av flere av Miljødirektoratets nasjonale overvåkningsoppdrag. (Montasje/ alle foto: NIVA).


Elveovervåkingsprogrammet
Tidsrom: 1990- (med unntak av 1999-2003). Siste kontraktsperiode: 2021-2025

Overvåking av referanseelver
Tidsrom: 2017- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2021-2025

Økosystemovervåking i store sjøer (ØKOSTOR)
Tidsrom: 2015- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2021-2025

Økosystemovervåking i ferskvann (ØKOFERSK)
Tidsrom: 2009- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2021-2025

Overvåking av miljøgifter i ferskvann (MILFERSK)
Tidsrom: 2013- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2021-2025

Overvåking av miljøgifter i kystområdene (MILKYS)
Tidsrom: 1981- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2021-2025

Miljøgifter i en urban fjord
Tidsrom: 2012- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2021-2025

Økosystemovervåking i kystvann (ØKOKYST)
Tidsrom: 2013- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2021-2025

Havforsuring i norske farvann
Tidsrom: 2010- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2021-2025

Mikroplast i kystområder, elver og innsjøer (Mikronor)
Tidsrom: 2021-2023 (pågående prosjekt). 
 

Last updated 29.11.2021