Overvåkningsprogrammer

NIVA leder en rekke store, nasjonale overvåkningsprogrammer og deltar som partner i flere andre.

Miljøovervåking i Norge gir myndighetene kunnskap til å sette i gang tiltak for å vedlikeholde eller forebygge forringelse av miljøverdier. Målet er å skaffe et godt kunnskapsgrunnlag for tiltak og politiske beslutninger, og å sikre befolkningen informasjon om miljøets tilstand.

Miljøovervåkingen gir grunnlag for å gjennomføre miljøtiltak nasjonalt og internasjonalt. Det viser også om iverksatte tiltak har effekt. Resultatene er dessuten viktig for prioriteringer innenfor miljøforvaltningens arbeidsområder.

NIVA er ansvarlig for gjennomføring av flere av Miljødirektoratets nasjonale overvåkningsoppdrag og har delansvar i en rekke andre. Vi har lang erfaring med planlegging og gjennomføring av omfattende feltarbeid, koordinering av underleverandører - fra internasjonale forskningsinstitutter til lokale prøvetakere, kjemiske og biologiske analyser, rapportering og publisering av resultater, samt popularisering og formidling til ulike interessenter.

Les mer om de ulike programmene NIVA leder eller deltar i under.

Overvåkningsprogrammer collage
NIVA er ansvarlig for gjennomføring av flere av Miljødirektoratets nasjonale overvåkningsoppdrag. (Montasje/ alle foto: NIVA).


Elveovervåkingsprogrammet (tidligere Elvetilførselsprogrammet)
Tidsrom: 1990- (med unntak av 1999-2003). Siste kontraktsperiode: 2017-

Overvåking av referanseelver
Tidsrom: 2017-

Økosystemovervåking i Kystvann (ØKOKYST)
Tidsrom: 2013- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2017-

Miljøgifter i en urban fjord
Tidsrom: 2012- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2017-

Miljøgifter i norske kystområder (MILKYS)
Tidsrom: 2012- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2017-

Overvåking av miljøgifter i ferskvann (MILFERSK)
Tidsrom: 2017- (pågående prosjekt)

Økosystemovervåking i store sjøer (ØKOSTOR)
Tidsrom: 2015- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2017-

Økosystemovervåking i ferskvann (ØKOFERSK)
Tidsrom: 2013- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2017-

Havforsuringsovervåking i norske farvann
Tidsrom: 2011-2020. Siste kontraktsperiode: 2017-2020

Tiltaksovervåking i kalkede laksevassdrag – deloppdrag Agder
Tidsrom: 2020- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2020-2023

 

Last updated 25.09.2020