Overvåking av miljøgifter i ferskvann (MILFERSK)

Programmet er delt i to delprogrammer, der NIVA gjennomfører delprogrammet «Miljøgifter i næringsnett og i enkeltarter i store norske innsjøer». Programmet er en videreføring av tidligere studier i store norske innsjøer, og hensikten er å gi informasjon om forekomst og skjebne til miljøgifter i norske ferskvannsøkosystem.

Programmet har studert innholdet av miljøgifter i det pelagiske næringsnettet i Mjøsa og foretatt sammenligninger med prøver fra Femunden og Eikedalsvatnet. Prosjektet omfatter en sammenstilling av forekomsten til en rekke miljøgifter på ulike trofiske nivåer og vurderer potensialet for biomagnifisering til utvalgte miljøgifter, f.eks. kvikksølv (Hg), bromerte flammehemmere og siloksaner.

milfersk ionnsjø
Mjøsa, Femunden og Eikedalsvatnet er sentrale i programmet. (Foto: NIVA).


Arbeidet har resultert i årlige rapporter, hvorav den sist publiserte er:

Jartun, M., Økelsrud, A., Rundberget, T., Enge, E.K., Rostkowski, P., Warner, N., Harju, M., Johansen, I. 2019. Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems 2018 – Occurrence and biomagnification. Miljødirektoratet-rapport M-1411, NIVA-rapport 7397-2019.

Last updated 25.09.2020