Overvåking av miljøgifter i ferskvann (MILFERSK)

Programmet skal gi informasjon om forekomst og nivå av vannforskriftens prioriterte stoffer og vannregionspesifikke stoffer i ferskvannsfisk.

Målet er å overvåke miljøtilstand og effekter av miljøgiftnivåer i biota i store norske innsjøer, og spesielt undersøke om miljøkjemikalier akkumulerer i næringskjeden. Programmet har studert innholdet av miljøgifter i det pelagiske næringsnettet i Mjøsa og foretatt sammenligninger med prøver fra Femunden og Eikedalsvatnet. Prosjektet omfatter en sammenstilling av forekomsten til en rekke miljøgifter på ulike trofiske nivåer og vurderer potensialet for biomagnifisering til utvalgte miljøgifter, f.eks. kvikksølv (Hg), bromerte flammehemmere og siloksaner.

milfersk ionnsjø
Mjøsa, Femunden og Eikedalsvatnet er sentrale i programmet. (Foto: NIVA).


Arbeidet har resultert i årlige rapporter, hvorav den sist publiserte er:

Jartun, M., Økelsrud, A., Rundberget, T., Enge, E.K., Rostkowski, P., Warner, N., Harju, M., Johansen, I. 2019. Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems 2018 – Occurrence and biomagnification. Miljødirektoratet-rapport M-1411, NIVA-rapport 7397-2019.

Last updated 27.09.2021