Miljøgifter i en urban fjord

Programmet har som hensikt å kartlegge nivåer av miljøgifter som er tilstede i en fjord i et tett befolket område og hvordan forurensningen oppkonsentreres i næringsnettet i fjordsystemet.

I dette programmet brukes Indre Oslofjord som modell for andre norske fjorder med tilsvarende påvirkning. Programmet omfatter prøvetaking og analyse av sediment og organismer i en marin næringskjede, prøver av blod og egg fra gråmåke, samt undersøkelser av tilførsler av miljøgifter via overvann. Relevante parametere er blant annet en rekke «nye» og «tradisjonelle» miljøgifter, slik som tungmetaller, organiske miljøgifter og stabile isotoper. Data fra programmet skal brukes i internasjonale miljøgiftreguleringer, som REACH og Stockholmkonvensjonen.

 

scientist on boat checking water quality in a fjord
Overvåkning av tilstanden i Indre Oslofjord. (Foto: NIVA).


Arbeidet har resultert i en rekke rapporter, herunder:

Ruus, A., Bæk, K., Rundberget, T., Allan, I., Beylich, B., Schlabach, M., Warner, N., Borgå, K., Helberg, M. 2019. Environmental Contaminants in an Urban Fjord, 2018. Miljødirektoratet-rapport M-1441. NIVA-rapport 7410-2019.

Last updated 27.09.2021