Miljøgifter i norske kystområder (MILKYS)

Programmet følger med på nivåer, trender og effekter av de mest miljøfarlige tungmetallene og organiske miljøgifter i marine organismer langs hele norskekysten, fra Oslofjorden til Varangerfjorden.

Biologiske effekter undersøkes på et utvalg av stasjonene for å vurdere hvilken påvirkning miljøgifter har på organismer. Resultater fra programmet benyttes til internasjonale avtaler i regi av EU og i OSPAR, men også til nasjonale og lokale utslippsregulerende tiltak og bidrar til vurdering av Tryggsjømat. Relevante parametere er blant annet metaller, og en rekke uorganiske og organiske miljøgifter. Programmet har opp gjennom årene overvåket sediment, blåskjell, snegl, reker, dypvannsfisk så vel som torsk og en rekke flatfisk arter. Programmet har også inkludert blant annet kildesporing ved hjelp av radioaktive isotoper eller utvidet stasjonsnett, forekomst av mikroplast, bruk av passive prøvetakere og kortvarig, mer intensiv overvåking i tid og rom for å sjekke hvor robuste ICES/OSPAR-metodene vi anvender er. Programmet har ved flere anledninger tatt et statistisk «dypdykk» i databasen for å avdekke for eksempel stedsgradienter eller bedre forklaringsvariabler. Programmet har utviklet egne verdier for høye bakgrunnskonsentrasjoner (PROREF, Norwegian provisional high reference contaminant concentrations).

Blåskjell_Foto Janne Gitmark_NIVA
Programmet har opp gjennom årene overvåket sediment, blåskjell, snegl, reker, dypvannsfisk så vel som torsk og en rekke flatfisk arter. (Foto: Janne Kim Gitmark, NIVA).

 

Arbeidet har resultert i en rekke rapporter, herunder:

Green, N., Schøyen, M., Hjermann, D.Ø., Øxnevad, S., Ruus, A., Beylich, B., Lund, E., Tveiten, L., Jenssen, M.T.S., Håvardstun, J., Ribeiro, A.L., Doyer, I., Rundberget, J.T., Bæk, K. 2019. Contaminants in coastal waters of Norway 2018. Miljødirektoratet-rapport M-1515. NIVA-rapport 7412-2019.

Green, N., Schøyen, M., Hjermann, D.Ø., Øxnevad, S., Ruus, A., Lusher, A., Beylich, B., Lund, E., Tveiten, L., Håvardstun, J., Jenssen, M.T.S., Ribeiro, A.L., Bæk, K. 2018. Contaminants in coastal waters of Norway 2017. Miljødirektoratet-rapport M-1120. NIVA-rapport 7302-2018.

Programmet har også avstedkommet flere artikler, herunder:

Ruus, A., Hjermann, D., Beylich, B., Schøyen, M., Øxnevad, S., Green, N. 2017. Mercury concentration trend as a possible result of changes in cod population demography. Marine Environmental Research 130 (2017) 85-92.

Schøyen, M., Green, N. W., Hjermann, D. Ø., Tveiten, L., Beylich, B., Øxnevad, S., Beyer, J. 2019. "Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) along the Norwegian coastline from 1991 to 2017”. Marine Environmental Research 144 (2019) 1-8.

Last updated 25.09.2020