Økosystemovervåking i store sjøer (ØKOSTOR)

Programmet består av basisovervåking av store og betydelige vannforekomster og grensevassdrag.

Norge er gjennom vanndirektivet (WFD 2000/60/EC) forpliktet til å forvalte alt vann i Norge på en helhetlig økologisk måte, deriblant ved å overvåke store og betydelige vannforekomster og grensevassdrag. Miljødirektoratet har derfor opprettet et eget overvåkingsprogram for 26 store innsjøer med fokus på å fastsette økologisk tilstand og ferskvannsøkologisk utvikling i et utvalg av de største norske sjøene. Utvalgte sjøer overvåkes årlig for å kunne følge med på langsiktige endringer, f.eks. i klima. 

Fordi noen av våre innsjøer er spesielle som det ikke finnes ekvivalenter til i resten av Europa, må det etableres egne referanseverdier. Overvåkingen skal styrke datagrunnlaget for fastsettelse av referanseverdier for de ulike kvalitetselementene i store innsjøer. 

Programmet omfatter overvåking av vannkjemi, planteplankton, dyreplankton, vannplanter og bunndyr.
 

mjosa
Gillundstranda ved Mjøsas bredd, som er en av innsjøene som inngår i overvåkningen. (Foto: NIVA).


Arbeidet har resultert i en rekke rapporter, herunder:

Lyche Solheim, A., Schartau, A.K., Bongard, T., Bækkelie, K.A.E., Dahl-Hansen, G., Demars, B., Dokk, J.G., Gjelland, K.Ø., Hammenstig, D., Jensen, T.C., Mjelde, M., Persson, J., Sandlund, O.T., Skjelbred, B., Solhaug Jenssen, M.T., Walseng, B. 2019. ØKOSTOR 2018: Basisovervåking av store innsjøer. Miljødirektoratet-rapport M-1464, NIVA-rapport 7414-2019.

Lyche Solheim, A., Schartau, A.K., Bongard, T., Bækkelie, K.A.E., Dokk, J.G., Edvardsen H., Fosholt Moe, T., Gjelland, K.Ø., Hobæk, A., Håvardstun, J., Jensen, T.C., Mjelde, M., Persson, J., Sandlund, O.T., Skjelbred, B., Walseng, B. 2018. ØKOSTOR 2017: Basisovervåking av store innsjøer. Miljødirektoratet-rapport M-1086, NIVA-rapport 7287-2018.

Last updated 27.09.2021