Overvåking av referanseelver

Programmet består av overvåking i antatte referanselokaliteter, i elver med ingen eller ubetydelig menneskelig påvirkning.

Programmet inkluderer overvåking av biologi (fisk, bunndyr og påvekstalger), miljøgifter, vannkjemi og ulike støtteparametere i totalt 77 elver fra kyst til høyfjell, fordelt over hele landet. Elvene skal overvåkes med tanke på å gi kunnskap om referansetilstand, i ulike vanntyper, og storskala påvirkninger som klimaendringer og atmosfærisk deposisjon. Denne overvåkingen er også en viktig del av basisovervåkingen som følger av vannforskriften. Data fra programmet brukes også til å verifisere og videreutvikle klassifiseringssystemet for miljøtilstand i vann. De klassifiserte dataene som utarbeides skal igjen gi grunnlag for å vurdere tiltak mot klimaeffekter, tiltak for å oppnå god miljøtilstand, og å identifisere behov for reguleringer av kjemikalier nasjonalt og/eller internasjonalt.

Store Ula Rondane nasjonalpark
Store Ula i Rondane nasjonalpark, en av elvene som inngår i referanseelv-programmet. (Foto: Joanna Lynn Kemp, NIVA).


Arbeidet har resultert i en rekke rapporter, herunder:

Moe, T.F., Thrane, J.E., Persson, J., Bækkelie, K.A., Myrvold, K.M., Garmo, Ø.A., Grung, M., Hindar, A., Calidonio, J.L.G og de Wit, H. 2019. Overvåking av referanseelver 2018. Basisovervåking i henhold til vannforskriften. Miljødirektoratets rapportserie M-1332, NIVA-rapport 7378-2019.

Last updated 03.11.2022