Tiltaksovervåking i kalkede laksevassdrag – deloppdrag Agder

Prosjektet dreier seg om biologisk og vannkjemisk overvåking av effekten av kalking i 9 laksevassdrag i Agder.

Tiltaksovervåkingen skal sikre at kalkingen skjer på en økologisk og økonomisk optimal måte.

Det gjennomføres undersøkelser av ungfisk (feltundersøkelse høst) og bunndyr (vår- og høstprøver) annethvert år på et fast stasjonsnett.  I tillegg blir det i Miljødirektoratets regi tatt vannprøver minimum én gang i måneden, hvor resultatene skal inkluderes (dvs. sammenstilles og vurderes) i overvåkingen hvert år. I inneværende anbudsperiode (2020-2023) skal NIVA også gjennomføre kvalitetskontroll av vannkjemidata fra alle tre deloppdragene i tiltaksovervåkingen (23 vassdrag, ca. 4500 vannprøver per år). Resultatene fra de biologiske og kjemiske undersøkelsene sammenstilles i en årlig rapport utgitt av Miljødirektoratet, hvor utviklingen over tid vises, måloppnåelsen ved kalkingen evalueres, og behovet for endringer i kalkingsstrategien vurderes.

NIVA har vært involvert i tiltaksovervåkingen siden starten i 1985. Oppdraget gjennomføres i samarbeid med NINA og NORCE som har ansvar for undersøkelsene av fisk og bunndyr.

HIN058
Eksempel på kalking fra helikopter. (Foto: Atle Hindar, NIVA).
 

Programmet har avstedkommet flere rapporter, herunder:

Miljødirektoratet, 2019. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2018, M–1566.

Last updated 25.09.2020