EUs vanndirektiv, vannforskriften, økologisk vannkvalitet, klassifisering, miljømål

NIVA utvikler faglige verktøy for gjennomføring av vanndirektivet gjennom deltagelse i norske og internasjonale forskningsprosjekter. Vi utfører og gir råd om overvåking og tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i direktivet og i den norske forskriften. NIVA produserer dermed viktige deler av det faglige grunnlaget for forvaltningsplaner for vassdrag og kystområder.

EUs vanndirektiv ble gjort gjeldende i Norge i 2008. Vanndirektivets hovedmål er å sikre god tilstand i overflatevann og grunnvann innen 2021. Vannforskriften er det norske lovverket som styrer gjennomføringen av vanndirektivet her til lands.

Når vannregionene skal utarbeide forvaltningsplaner kan NIVA bidra med: 

  • karakterisering, klassifisering og interkalibrering av metoder
  • overvåking av vannkvalitet
  • tiltaksanalyser og restaurering 
feltarbeid_snoelekter_2_hbo

 

Karakterisering, klassifisering og interkalibrering

Som eneste fagmiljø i Norge kan NIVA tilby tjenester til nasjonale, regionale og lokale vannmyndigheter for klassifisering av alle biologiske kvalitetselementer med tilhørende vannkjemiske støtteparametre både i ferskvann og marint. Vi har også bred kompetanse på miljøgifter og deres spredning i vann. 

I samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer har NIVA utviklet indikatorer for å klassifisere økologisk tilstand i elver, innsjøer og kystområder. Vi bruker flere modeller for å beregne mengde og type forurensning fra ulike kilder, og for å anslå naturtilstand.

Våre forskere bistår vannforvaltningen med interkalibrering av norske klassifiseringsmetoder, og med å utarbeide veileder for klassifisering. 

Overvåking

NIVA utvikler ny overvåkingsteknologi. Overvåkingen blir både mer omfattende og kostnadseffektiv ved at vi får mer data, hyppigere og fra et større område. Metoder som brukes er:

Vi har sammen med Norsk institutt for naturforskning og Havforskningsinstituttet utviklet programmene for basisovervåking av vannmiljøet i Norge. Overvåkingsprogrammene dekker alle typer forurensing (eutrofiering, forsuring, regulering, miljøgifter) og klimaeffekter.

NIVA kan også gjennomføre basisovervåkingen. Vi har allerede foretatt en utprøving av programmet for et begrenset utvalg av innsjøer i 2009-10, og har fått ansvaret for å gjennomføre det første programmet for basisovervåking av Trøndelagskysten.

NIVA har oppdrag innen tiltaksrettet overvåking i vannregionene. Vi gir råd til regionale og lokale vannmyndigheter om hvordan de kan tilpasse overvåkingen til kravene i vannforskriften. 

Tiltaksanalyser og restaurering

Flere vassdrag er undersøkt for å finne ut hvilke tiltak som trengs for å nå målet om god økologisk og kjemisk tilstand. Gjennom slike tiltaksanalyser har NIVA bidratt til ny metodikk som gjør det mulig å koble forurensingsbelastning og økologisk tilstand med nødvendige tiltak, og rangere tiltakene ut fra kostnadseffektivitet.

Vi har lang erfaring med restaurering av elver, innsjøer og havner, i dialog med lokale og regionale vannmyndigheter og næringsliv. 

Kontakt:

Anne Lyche Solheim, chief scientist i NIVA og forskningskoordinator for Vanndirektivet
Marianne Olsen, forskningsdirektør
Thorjørn Larssen, viseadministrerende direktør
 

Relevante lenker

  • Vannportalen er den offisielle norske nettsiden for vanndirektivet. Inneholder veiledningsmateriell, forklaringer, aktuelle rapporter/utredninger og nyheter fra norske myndigheter. 
  • Vann-nett er en database og webapplikasjon med avansert kartfunksjonalitet der all informasjon knyttet til karakterisering og resultater av miljøtilstand kan gjenfinnes. 
  • Vannmiljø er en database og webapplikasjon for å finne måledata og klassifiserte data om de enkelte vannforekomster. 
Sist oppdatert 16.09.2022