To main content
Norsk
Publications

Flensjøen i kommunene Os og Røros 2012. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking siden 2005

Report
Year of publication
2013
External websites
Cristin
Fulltekst
Involved from NIVA
Tor Erik Eriksen
Contributors
Jarl Eivind Løvik, Stein Ivar Johnsen, Tor Erik Eriksen, Jon Museth, Atle Rustadbakken

Summary

Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold inklusive fisk i Flensjøen etter kalking. Innsjøens vannkvalitet viste bedring fra 1970- og 1980-tallet og fram til 2005, før kalking. Kalkingen har bidratt til en ytterligere bedring av vannkvaliteten i form av økt pH og ANC. Flensjøens vannkjemi er trolig i seg selv ikke begrensende for fiskebestandene, og vil muligens heller ikke være det uten kalking. Hvorvidt gytebekker for ørreten har tilfredsstillende vannkvalitet, er ikke undersøkt. Lave konsentrasjoner av total-fosfor og total-nitrogen samt lav biomasse av krepsdyrplankton i 2005-2012 indikerte næringsfattige forhold. Krepsdyrplanktonet og samfunnet av litorale småkreps har vært dominert av forsuringstolerante arter, men et mindre antall forsuringsfølsomme arter har også blitt registrert både før og etter kalking. Undersøkelsene av bunndyr i utløpselva i 2005- 2012 indikerte en økning i biologisk mangfold uttrykt ved EPT etter kalking. Økologisk tilstand mht. effekter av forsuring på bunndyrsamfunnene viste en bedring fra moderat tilstand i 2005 til svært god tilstand i 2006-2012. Sammenlignet med undersøkelsene i 2006/2007 synes det som at ørretbestanden er noe tettere. Veksten er imidlertid relativt lik som tidligere, og kondisjonsfaktoren er moderat for større fisk. Røyebestanden besto av flere eldre og større fisk i 2012 enn i 2006/07, og veksten syntes også å ha bedret seg siden de forrige undersøkelsene. Selv om flere faktorer kan spille inn, er det er sannsynlig at kalkingen har hatt en positiv effekt på fiskebestandene. Flensjøen, Vannkvalitet, Biologiske forhold, Kalking, Lake Flensjøen, water quality, freshwater biota, liming