To main content
Norsk
Publications

Nettverk for basisovervåking i innsjøer og elver i Norge i hht. vannforskriften. Oppdatert datagrunnlag, reviderte utvalgskriterier og prioritering av vannforekomster

Report
Year of publication
2013
External websites
Cristin
Fulltekst
Arkiv
Contributors
Ann Kristin Schartau, Anne Lyche Solheim, Thomas Correll Jensen, Maia Røst Kile, Markus Lindholm, Birger Skjelbred, Svein Erik Sloreid, Bjørn Walseng

Summary

Denne rapporten presenterer en oppsummering av arbeidet med revidert forslag til basisovervåkingsnettverk for ferskvann (elver og innsjøer) i Norge. Forslaget er basert på utkast til basisovervåkingsnettverk presentert i november 2009 med innspill framkommet gjennom høringsrunden gjennomført i 2010 samt ytterligere spesifisering av prioriteringskriterier. Rapporten inkluderer også en vurdering av behov for justeringer mht. parameterutvalg, prøvetakingsfrekvens og overvåkingsomdrev i forhold til dagens overvåking i ferskvann. Videre presenteres et forslag til basisovervåking av store vannforekomster for perioden 2014-2019. Forslaget til aktuelle vannforekomster for basisovervåking er organisert som fire separate delnettverk for hver av vannkategoriene innsjøer og elver: Referanselokaliteter (upåvirkede vannforekomster), store vannforekomster samt små/mellomstore, påvirkede vannforekomster der den dominerende på-virkningen er eutrofiering eller forsuring. Nettverk for overvåking av miljøgifter i ferskvann (forslag fra NIVA) og overvåking av vassdragsreguleringer og andre hydromorfologiske inngrep er ikke en del av dette forslaget. Det samlede utvalget av overvåkingslokaliteter sikrer at alle økoregioner og klimasoner samt alle vanlige vanntyper og påvirkningstyper er representert. Vannforekomster som er inkludert i pågående overvåking eller hvor det foreligger økologiske data er prioritert framfor vannforekomster uten slike datasett. Sammenlignet med det opprinnelige forslaget fra desember 2009 er følgende endringer gjort:  del-nettverk for overvåking av vassdragsreguleringer i hhv. elver og innsjøer er tatt ut  informasjon om vanntype, risiko/tilstand, påvirkninger og eksisterende overvåkingsdata er oppdatert  prioritering (prioritet 1 og 2) av vannforekomstene, basert på reviderte utvalgskriterier, med tanke på videre planlegging av basisovervåkingen er angitt Referansenettverket skal tilfredsstille to ulike formål; etablering av referanseverdier for ulike økologiske kvalitetselementer og overvåking av langtidstrender i referanseverdiene som følge av klimaendringer og andre miljøendringer. Utvalget av referanselokaliteter er i første omgang tilpasset det første formålet. Det er forventet at antall referanselokaliteter kan reduseres når dette datagrunnlaget er på plass. Rapporten presenterer en oversikt over store vannforekomster (32 elver og 32 innsjøer) foreslått tatt inn i basisovervåkingen, inkludert informasjon om geografisk tilhørighet, vanntype og tilstand. De øvrige del-nettverkene er kun rapportert i form av separate Excel-filer til oppdragsgiver. Vannforekomster med pågående overvåking/eksisterende dataserier er evaluert med tanke på vannforskriftens krav til kvalitetselementer/parametere, prøvetakingsfrekvens og overvåkingsmetodikk. Kun om lag 15 % av vannforekomstene foreslått i basisovervåkingen er inkludert i dagens overvåking (nasjonale overvåkingsprogram). Andelen er spesielt lav for vannforekomster inkludert i referansenettverket. For elvene er utvalget av kvalitetselementer som overvåkes dessuten mer begrenset enn for innsjøene. Mange av de forsuringspåvirkede vannforekomstene tilfredsstiller kravene både mht. hvilke kvalitetselementer som overvåkes, prøvetakingsfrekvens samt overvåkingsmetodikk. Eutrofieringsovervåking i ferskvann har ikke eksistert på nasjonalt nivå etter 2001, og det finnes heller ingen nasjonal oversikt over kvalitetselementer og prøvetakingsfrekvens som brukes i lokal/regional eutrofieringsovervåking. basisovervåking, overvåkingsdesign, vanndirektivet, vannforskriften, innsjøer, elver, Norge, vannkjemi, planteplankton, begroingsalger, vannvegetasjon, dyreplankton, bunndyr, fisk, referansetilstand, eutrofiering, forsuring, vanntyper, surveillance monitoring, monitoring design, EU Water Framework Directive, lakes, rivers, phytoplankton