To main content
Norsk
Publications

Overvåking av Gjersjøen og Kolbotnvannet med tilløpsbekker 1972-2013 med vekt på viktige resultater fra 2013

Report
Year of publication
2014
External websites
Cristin
Arkiv
Fulltekst
Involved from NIVA
Sigrid Haande
Contributors
Sigrid Haande, Odd Arne Segtnan Skogan

Summary

Vannkvaliteten i Gjersjøen og Kolbotnvannet med tilløpsbekker er vurdert og tilstandsklassifisert iht. kriteriene som gis i vannforskriften (vanndirektivet). Dette systemet baserer seg på biologiske kvalitetselementer, med fysiske og kjemiske støtteparametere (totalfosfor, totalnitrogen, siktedyp). Dette systemet har følgende inndeling i tilstandsklasser: Svært god, god, moderat, dårlig og svært dårlig (Tabell 1 a). Miljømålet som gjelder i vannforskriften er grensen mellom god og moderat status. Tilstandsklassifisering av termotolerante koliforme bakterier/E.- coli er ikke inkludert i klassifiseringsveilederen iht. vannforskriften, og vurderingen av bakterieinnhold er derfor gjort iht. SFTs klassifiseringssystem. Dette systemet har en inndeling i vannkvalitetsklasser fra Klasse I-V: meget god, god, mindre god, dårlig og meget dårlig (Tabell 1 b). Konsentrasjonen av fosfor, nitrogen og tarmbakterier er viktige mål på miljøtilstand i ferskvann.I ferskvann er fosfor det viktigste begrensende næringsstoffet for planteplankton, mens høyt innhold av tarmbakterier forringer vannforekomstens egnethet for både drikkevann og bading. Næringsstoffet nitrogen har først og fremst betydning når vannet fra vassdraget renner ut i Indre Oslofjord, hvor høye konsentrasjoner av nitrogen kan bidra til økt algevekst.