To main content
Norsk
Publications

Vurdering av utslipp av sjøvann fra energianlegg i Bjørvika

Report
Year of publication
2014
External websites
Cristin
Arkiv
Involved from NIVA
André Staalstrøm
Contributors
Andre Staalstrøm

Summary

Det skal benyttes sjøvann for oppvarming og kjøling av flere bygg i Bjørvika, blant annet nytt Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munch museum. Vanninntaket vil være på 20 m dyp, og det er planlagt at utslippet skal plasseres på 8 m dyp. Det er planlagt at vannmengden som skal gå gjennom anlegget vil være 400 l/s. I rapporten blir effekter av temperaturendringer nær utslippspunktet og tilførsel av næringssalter vurdert. Ved utslipp av oppvarmet vann (9 °C høyere) på sommeren og avkjølt vann (3 °C lavere) på vinteren, så vil ikke temperaturavviket bli større enn 1 °C i en avstand på 5-10 m fra utslippspunktet. Det amerikanske miljødirektoratet (EPA) anser et temperaturavvik på 1 °C som akseptabelt, og det er liten sannsynlighet for at man vil se noen biologiske effekter av temperaturendringer utenfor denne avstanden fra utslippspunktet. Ved utslipp på 8 m med en vannmengde på 400 l/s vil det være en netto tilførsel av næringssalter som tilsvarer 13 % av årsmidlet tilførselen av fosfor og 5 % av årsmidlet tilførsel av nitrat fra Akerselva. De tilsvarende tallene med en vannmengde på 225 l/s var henholdsvis 7 og 3 %. I lange perioder på sommeren med lav vannføring, så vil energianlegget tilføre en mengde fosfat til den eufotiske sonen som er av samme størrelsesorden som tilførselen av fosfat fra Akerselva. Denne tilførselen vil bidra til å forringe vannkvaliteten i overflatelaget, og det anbefales å legge utslippet dypere enn dette. Ved å legge utslippet på omtrent 11 m vil utslippsskya innlagres mellom 11 og 14 m, som er nederste del av den eufotiske sonen, og man unngår da å bidra til å forringe vannkvaliteten i overflatelaget.