To main content
Norsk
Publications

Tiltaksrettet overvåking av Bøvågen, beliggende i vannforekomsten Karmsundet-Kopervik, i henhold til vannforskriften. Overvåking for Miljøservice Vest AS.

Report
Year of publication
2016
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Jarle Håvardstun, Gunhild Borgersen

Summary

Den tiltaksrettede overvåkingen for bedriften Miljøservice Vest AS har i 2015 bestått av analyser av miljøgifter i blåskjell og undersøkelse av bunnfauna. Blåskjellene ble analysert for metaller og per- og polyfluorerte forbindelser (PFAS). Disse stoffene står på EUs liste over prioriterte miljøgifter, og inngår i klassifisering av kjemisk tilstand. Undersøkelse av bunndyrfauna inngår i klassifisering av økologisk tilstand. En blåskjellstasjon og en bunnfaunastasjon har blitt undersøkt. Undersøkelsene har blitt gjennomført etter krav satt i vannforskriften, og i henhold til godkjent overvåkingsprogram fra Miljødirektoratet. Bunnfauna viste «dårlig» økologisk tilstand. Artssammensetningen tydet på at lokaliteten er organisk belastet. Den kjemiske tilstanden på blåskjellstasjonen ble klassifisert til «god» på grunnlag av de analyserte metallene bly (Pb), kadmium (Cd), nikkel (Ni) og kvikksølv (Hg). Blåskjellene ble også analysert for (PFAS). Det foreligger en EQSverdi for PFOS i fisk som også kan benyttes for annen biota (for eksempel blåskjell) dersom det gir samme beskyttelse for miljøet. Alle de analyserte PFAS, inkludert PFOS, lå under deteksjonsgrensen (som var lavere enn EQS verdien), og ingen PFAS-forbindelser ble påvist i skjellene. NIVA anbefaler at det vurderes om analyse av PFAS i fisk og eventuelt sedimenter inkluderes ved senere miljøovervåkning.