To main content
Norsk
Publications

Kalkingsplan for Bakkaåna

Report
Year of publication
2017
External websites
Cristin
Arkiv
Involved from NIVA
Rolf Høgberget
Contributors
Rolf Høgberget

Summary

Bakkaåna er en del av Sokndalsvassdraget i Rogaland. Vassdraget var tidligere en god lakseelv, men den lokale laksestammen ble tidlig utryddet på grunn av forsuring. Vassdraget er kalket fra 1987 og laks har kommet tilbake i elva. Kalkingen er imidlertid sterkt redusert og forsuring av Bakkaåna oppstår i episoder. Et doseringsanlegg for kalk er vedtatt plassert i lakseførende del av elva ved utløpsområdet av Steinsvatnet. Den foreliggende kalkingsplanen gir råd for kalkingen ned til samløpet med Rosslandsåna i nedre deler av vassdraget. To alternative styringsparametere for kalkdosering er vurdert, pH og konduktivitet. Før en avgjørelse tas, foreslås det å etablere en automatisk overvåking for å fastslå hvilken av disse som egner seg best. På grunn av vanskelige tilkomstmuligheter foreslås det dosering via en lang tilførselsslange. Kalktype, anbefalt dose, maksimum doseringskapasitet, lagerstørrelse og årlig kalkforbruk er beregnet.