To main content
Norsk
Publications

Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2010. Metaller i vannmassene. Oksygen, nitrogen og fosfor i vannmassene. Miljøgifter i organismer

Report
Year of publication
2011
External websites
Cristin
Fulltekst
Contributors
Anders Ruus, Jens Skei, Kjersti L. Daae, Norman Whitaker Green, Merete Schøyen

Summary

Resultatene av overvåkingen i 2010 kan oppsummeres som følger: Til tross for en økning i utslipp til vann sammenlignet med 2009 er det små forskjeller i konsentrasjonene av metaller i overflatevannet. I dypere vannlag er nivåene sporadisk høyere enn i overflatevannet. Nitratkonsentrasjonene i fjorden var de laveste observert siden 2001, som viser at utviklingen med avtakende utlekking av nitrogen fra sedimentene fortsetter. Fosfor viser en økning i 2010, sammenlignet med perioden 2005-2008 som har vært stabil. Konsentrasjonene av kvikksølv i torsk fra Sørfjorden tilsvarte Kl. II (moderat). Kvikksølv i blåskjell viste konsentrasjoner opp til Kl. II. Det var ingen overskridelser av Kl. I (lite/ubetydelig forurenset) for kobber og sink i blåskjell, med unntak av kobber ved Utne (Kl. II). Kadmium og bly i blåskjell viste konsentrasjoner fra Kl. I og opp til Kl. III (markert). PCB7- og DDT-konsentrasjonene i torsk fra Sørfjorden tilsvarte Kl. III i lever og Kl. II i filet. DDT i blåskjell tilsvarte opp til Kl. V (meget sterkt forurenset) og de høyeste konsentrasjonene ble observert ved Utne. Blåskjell fra Sørfjorden var lite/ubetydelig forurenset med PCB7 (Kl. I), unntatt ved Tyssedal (Kl. II). TEPCDF/D i blåskjell var moderat (Kl..II) til markert (Kl. III).