To main content
Norsk
Publications

Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2008. Metaller i vannmassene. Oksygen, nitrogen og fosfor i vannmassene. Miljøgifter i organismer

Report
Year of publication
2009
External websites
Cristin
Fulltekst
Contributors
Anders Ruus, Jens Skei, Jarle Molvær, Norman Whitaker Green, Merete Schøyen

Summary

Resultatene av overvåkingen i 2008 kan oppsummeres som følger: Konsentrasjoner av metaller i overflatevann har endret seg lite siden 2007. Nivåene av kvikksølv og kadmium tilsvarte i hovedsak Kl. II (god) i overflatevannet i hele fjorden. Mye tyder på at utpumping av vann fra bak spuntvegg i Eitrheimsvågen har stor betydning for nivåer av sink og bly ut til Tyssedal. Det var periodevis høye nivåer av metaller i dypere vannlag. Etter 2002 har nivåene av sink i overflaten stabilisert seg på et nivå tilsvarende Kl. III (moderat) ved Digraneset og Kl. III-Kl. IV (dårlig) ved Lindeneset. Nitratkonsentrasjonene i fjorden var de laveste observert siden år 2000. Resultatene tyder på fortsatt noe oksygenforbruk pga. utlekking av nitrogen fra bunnsedimentene i havnebassenget. Ved nivåene som nå måles vil betydningen av en varierende vannfornyelse prege bildet. Konsentrasjonene av fosfor i fjorden har vært stabile i perioden 2005-2008. Konsentrasjonene av kvikksølv i torsk fra Sørfjorden tilsvarte Kl. II (moderat). Kvikksølv i blåskjell viste konsentrasjoner opp til Kl. II. Det var ingen overskridelser av Kl. I for kobber og sink i blåskjell. Kadmium i blåskjell viste konsentrasjoner opp til Kl. II (Kl. III på én CEMP-stasjon), mens bly viste opp til Kl. III. PCB7-konsentrasjonen i torskelever tilsvarte Kl. I. Den individuelle variasjonen var imidlertid stor. I filet tilsvarte konsentrasjonen Kl. II. TEPCDF/D i filet av torsk tilsvarte Kl. II, men TEn.o.-PCB var høyere. DDT-konsentrasjonene i torskelever tilsvarte Kl. I (i filet Kl. II). Konsentrasjoner av DDT i blåskjell tilsvarte opp til Kl. V (St. ”Utne”). Det var forholdsvis stor variasjon mellom replikate prøver fra Utne. Blåskjell fra Sørfjorden er lite/ubetydelig forurenset med PCB7 (Kl. I), med unntak av ved Tyssedal hvor konsentrasjonen tilsvarte Kl. II.