To main content
Norsk
Publications

Miljøovervåking ved tildekking av forurenset sjøbunn i Lundevågen, Farsund.

Report
Year of publication
2018
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Sigurd Øxnevad, Medyan Antonsen, Jarle Håvardstun, Anne Luise Ribeiro

Summary

Agder Marine AS har utført tildekking av områder med forurenset sediment i Lundevågen i Farsund. Arbeidet ble gjennomført i perioden oktober 2017 til januar 2018. NIVA hadde online overvåking av turbiditet mens det foregikk tildekking av forurenset sjøbunn. Etter at tiltaket var gjennomført ble det kontrollert at tykkelsen på tildekkingslaget var på minst 30 cm. Det har blitt gjort kontrollmålinger av vannprøver og sedimentprøver i Lundevågen etter tildekkingen var gjennomført. Det ble gjort analyser for metaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, nikkel og sink), kvikksølv og metylkvikksølv, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB) og tributyltinn (TBT). Det var bare lave konsentrasjoner av metaller, PAH-forbindelser og PCB i sedimentprøvene som ble tatt etter tildekking. Disse stoffene var i tilstandsklasse I og II i henhold til Miljødirektoratets klassifiseringssystem. På en stasjon (F7) ble det påvist TBT med konsentrasjon som tilsvarer tilstandsklasse V (svært dårlig). Det ble ikke påvist organiske miljøgifter i vannprøvene. For alle PAH-forbindelsene, PCB-kongenene, og de tinnorganiske forbindelsene var det ingen påvisbare konsentrasjoner i noen av vannprøvene. På en stasjon ble det påvist høye konsentrasjoner av nikkel, kobber, sink og krom på 10 meters dyp og noe lavere konsentrasjoner på 5 meters dyp. Siden det ikke var høye konsentrasjoner av disse metallene i prøvene tatt på 15 og 16 meters dyp, mener vi at det er ikke sannsynlig at disse konsentrasjonene skyldes utlekking fra sedimentet men at det har drevet inn forurenset vann med en sidestrøm. Alle vannprøvene var i nedre del av tilstandsklasse III (moderat tilstand) for arsen. Disse arsenkonsentrasjonene kan likevel regnes for å være normale bakgrunnskonsentrasjoner i sjøvann (nivået er i flere internasjonale studier vist å være normalt bakgrunnsnivå for sjøvann).