To main content
Norsk
Publications

Overvåking av vannforekomster i Hedmark og Røros-området i 2017

Report
Year of publication
2018
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Jarl Eivind Løvik, Thomas Correll Jensen, Terje Bongard, Jon Hamner Magerøy, Knut Andreas Eikland Bækkelie, Randi J. Saksgård, Sigrid Østrem Skoglund, Johnny Peter Håll, Maia Røst Kile, Petra Thea Mutinova, Birger Skjelbred

Summary

Rapporten presenterer resultatene fra overvåking av miljøtilstanden i åtte innsjølokaliteter i Hedmark og Trøndelag samt 19 elvelokaliteter i Hedmark i 2017. Stubsjøen, Storsjøen (i Tolga), Håsjøen, Varaldsjøen og Møkeren fikk god eller svært god økologisk tilstand og oppnådde dermed målet i vannforskriften. Hittersjøens tilstand ble vurdert som moderat pga. høye nivåer av spesielt kobber og sink som følge av avrenning fra tidligere gruvevirksomhet. Haugatjønnas tilstand ble vurdert som dårlig pga. eutrofiering. Ut fra en samlet vurdering av fiskebestandene i Narsjøen over tid vurderes tilstanden til å ha vært svært dårlig fra slutten av 1980-tallet, og at den fortsatt var det i 2017. Omfattende endringer fra det opprinnelige fiskesamfunnet og introduksjoner av fremmede arter (sik, ørekyt og canadarøye) er hovedårsakene til at tilstanden klassifiseres som svært dårlig. På 12 av de 19 elvelokalitetene ble økologisk tilstand vurdert som god eller svært god. Av de øvrige fikk fem moderat tilstand og to dårlig tilstand. Disse oppnådde dermed ikke målet om god økologisk tilstand. De viktigste påvirkningene for disse vannforekomstene er trolig avrenning fra dyrka mark, husdyrgjødsel og spredt bebyggelse. Andre typer forurensninger og/eller fysiske inngrep kan også ha bidratt til forringelse av miljøtilstanden.