To main content
Norsk
Publications

Seks innsjøer i Ringsaker kommune. Overvåking av miljøtilstanden i 2017.

Report
Year of publication
2018
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Jarl Eivind Løvik, Birger Skjelbred, Maia Røst Kile, Johnny Peter Håll, Vladyslava Hostyeva, Joanna Lynn Kemp

Summary

Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i fem innsjøer i Ringsakfjellet samt innsjøen Næra med tilløpsbekker. Samlet klassifisering av økologisk tilstand basert på planteplankton og fysisk-kjemiske støtteparametere ga moderat tilstand i Ljøsvatnet og Grunna samt dårlig tilstand i Aksjøen, Kroksjøen og Sjusjøen i 2017. Ingen av de fem innsjøene oppnådde dermed miljømålet i vannforskriften om god tilstand. Det ser derfor ut til å være nødvendig å fortsette arbeidet med tiltak for å redusere tilførslene av næringsstoffer til innsjøene. Næra fikk god tilstand i 2017, i likhet med i 2016. Overvåkingen i de senere årene tyder imidlertid på at innsjøen kan være i en labil tilstand der små økninger i tilførslene av næringsstoffer kombinert med gunstige forhold for algevekst lett kan føre til algeoppblomstringer og at innsjøen kommer i økologisk ubalanse. For å hindre en negativ utvikling er det viktig å videreføre arbeidet med tiltak for å begrense tilførslene av næringsstoffer til innsjøen. Av de fire tilløpsbekkene til Næra som ble undersøkt i 2017, ble én vurdert til å være i moderat tilstand og tre til å være i dårlig tilstand mht. eutrofiering.