To main content
Norsk
Publications

Overvåking av kransalger i kalksjøer ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

Report
Year of publication
2018
External websites
Cristin
Arkiv
Involved from NIVA
Marit Mjelde
Contributors
Marit Mjelde, Geir Aksel Dahl-Hansen

Summary

Hensikten med oppdraget har vært å foreta undersøkelser av kransalgeforekomst og -status i Langvatn, Lavangsvatn og Kjerkvatn i 2018, samt foreslå et overvåkningsprogram for området. De tre innsjøene inngår i naturreservater og i et Ramsar-område, og mottar avrenning fra Evenes flyplass. Innsjøene har en spesiell og artsrik vannvegetasjon med mange rødlistearter, og Langvatnet og Lavangsvatnet er blant de mest artsrike innsjøene i Norge. Vannvegetasjonen i alle tre innsjøene har god økologisk tilstand i forhold til eutrofiering. Både artsantall og økologisk tilstand har vært forholdsvis stabil over lang tid i alle tre innsjøene. Rapporten inkluderer et forslag til overvåkingsprogram. I tillegg til overvåking av Langvatnet, Lavangsvatnet og Kjerkvatnet, bør Svanevatn inkluderes. Også Tennvatnet er foreslått inkludert i overvåkingen. På grunn av planlagt økende aktivitet på Evenes flyplass foreslås overvåking av vannvegetasjonen hvert 3. år. Foreslått program for vannprøver og fysiske målinger i innsjøene og i de viktigste tilførselselvene gjennomføres samtidig med undersøkelsene av vannvegetasjon.