To main content
Norsk
Publications

Våtmarksrestaurering i kroksjøer og evjer langs Storelva i Ringerike og Hole kommuner

Report
Year of publication
2019
External websites
Cristin
Fulltekst
Involved from NIVA
Marit Mjelde
Contributors
Børre Kind Dervo, Peggy Zinke, Magnus Nygård, Anne-Sofie Bergene Strømme, Anders Often, Marit Mjelde, Trond V. Vedum, Jan Ove Gjershaug

Summary

Dette prosjektet har utredet restaureringstiltak for kroksjøene Juveren, Synneren og Lamyra Busundevja ved Storelva i Ringerike og Hole kommuner i tidligere Buskerud fylke. De tre først- nevnte lokalitetene er vernet som naturreservat. Storelva med tilhørende elveslette og sandmoer representerer en geomorfologisk kontinuitet helt fra isen trakk seg tilbake for over 10 000 år siden og fram til i dag. Alderen til kroksjøen Lamyra er anslått til rundt 5 000 år, mens alderen til kroksjøene Synneren og Juveren er anslått til hen- holdsvis 1 700 og 1 100 år. De tre kroksjøene og evja i planområdet er i dag sterkt påvirket av vassdragsregulering. Flom- regimet er endret. Medianvannstanden i Tyrifjorden om sommeren er redusert med ca. 20 cm siden 50-tallet og varigheten av flommene er halvert. Vassdragsreguleringen kan forklare mye av årsakene til at det «åpnet vannspeilet» i Juveren og Synneren er redusert. Det har ført til at busker har etablert seg lengre nede ved vannkanten enn før og beltet med elvesnelle og kvas- starr har fått større utbredelse. Gjengroingen av kroksjøene er også forsterket av endringer i landbruket med omlegging fra beitedyr til korn og grønnsakproduksjon. Gjengroing og eutrofie- ringen har økt i de tre kroksjøene. Med bakgrunn i begrensede data, har vi valgt å foreslå gjennomføring av noen tiltak og kun utprøving av andre med oppfølging gjennom overvåking. Man trenger med andre ord mer erfa- ring om hvilke tiltak som vil ha effekt, samtidig som nødvendig kunnskap skaffes for å kunne kalibrere innsatsen. Anbefalingene i denne rapporten tar utgangspunkt i gjeldene målsetninger, eksisterende kunnskapsgrunnlag og utprøving av de tiltakene vi ut fra en ekspertvurdering me- ner er fornuftig. Omfanget må imidlertid oppskaleres når status, mål og ressursene er mer klar- lagt. Fjerning av elvesnelle og kvasstarr foreslås som indirekte tiltak gjennom beite og fangdammer. Ved Juveren er det foreslått å opprettholde eksisterende beite og opprette ett nytt beite. Ved Synneren er det foreslått å opprettholde eksisterende beite og opprette to nye beiter. Det er foreslått en forsiktig start med mudring i ett område i Juveren og ett område i Synneren. Det er ikke utredet ny terskel i Juveren eller vedlikehold av eksisterende terskel ved Lamyra NR. Bak- grunnen for dette er at kunnskapsgrunnlaget er for dårlig. Det trengs mer kunnskap om hvordan vanndybden og -nivået er i kroksjøene i dag. Det vil være behov for hydrologisk modellering for å forstå hvordan vannutskiftingen fungerer. En eventuell terskel i Juveren må konstrueres slik at fisk kan passere. For å stoppe gjengroingen rundt Mostjernet har vi foreslått å opprettholde og vedlikeholde eksisterende beite, opprette ett nytt beite med krattrydding og rydding av kratt og trær utenfor et beite. Eventuell rydding av kratt og trær utenfor beite må skje manuelt og skån- somt ift. den bevaringsverdige floraene i området. Sør for Mostjernet foreslår vi at det etableres demninger i en grøft og at det etableres fangdam i en sidebekk. NØKKELORD : Ringerike kommune, Hole kommune, kroksjøer og evjer, våtmarksrestaurering, skjøtsel, overvåking, vassdragsregulering, hydromorfologi, KEY WORDS : Ringerike municipality, Hole municipality, Ox-bow lakes and swallowhole, wetland restoration, management, monitoring, water regulation, hydromorphology