To main content
Norsk
Publications

Digitalisert overvåking av vannkvalitet i distribusjonsnettet for drikkevann i Kristiansand - Forprosjekt

Report
Year of publication
2019
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Stephen John Sayfritz

Summary

Målet med forprosjektet har vært å vurdere muligheten for-, og verdien av-, digitalisert overvåking av vannkvalitet i distribusjonsnettet for drikkevann i Kristiansand kommune, for å sikre effektiv og trygg leveranse at denne kommunale tjenesten. Sensorsystemer ble utplassert på tre punkt i drikkevannsnettet på Flekkerøya i Kristiansand. Forprosjektet viser at temperatur, ledningsevne og turbiditet er et godt utgangspunkt for overvåkning, men at også flere parametere bør testes. Dette kan inkludere pH, fluorescens og/eller UV. I tillegg til kjemisk/fysikalsk overvåkning bør videoovervåkning av vannstrømmen gjennom målesystemet vurderes. Dette sammen med bildegjenkjenningsteknologi som kan gi informasjon om forandring i systemet (f.eks. bobler som kan påvirke målingene) eller gi informasjon om partikkeltransport.