To main content
Norsk
Publications

Nasjonal kartlegging – kyst 2019. Ny revisjon av kriterier for verdisetting av marine naturtyper og nøkkelområder for arter

Report
Year of publication
2020
External websites
Cristin
Arkiv
Involved from NIVA
Trine Bekkby
Eli Rinde
Contributors
Trine Bekkby, Eli Rinde, Sigurd Heiberg Espeland, Heidi Anita Olsen, Jonas Thormar, Ellen Sofie Grefsrud, Reidulv Bøe, Carla Freitas, Frithjof Emil Moy

Summary

Klima- og miljøverndepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Forsvarsdepartementet finansierte i perioden 2007-2010 Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold - marint. Kartleggingen og verdisettingen var basert på DNs håndbok 19-2001, revidert 2007. Basert på erfaringene og ny kunnskap fremmet faggruppen (Norsk institutt for vannforskning, Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse) et forslag til revidering av verdikriteriene., publisert som en rapport i 2012. Programmet fortsatte kartlegging av marine naturtyper og nøkkelområder for arter i de gjenstående fylkene i perioden 2011-2019. I denne perioden har kartlagte forekomster blitt verdisatt etter 2012 kriteriene. Siden det i programmets sluttfase er behov for å verdisette alle kartlagte forekomster etter de samme kriteriene, og siden noen av 2012-kriteriene var mindre objektive og vanskeligere å gjennomførbare i praksis enn antatt, presenterer faggruppen her 2019- kriteriene som vil bli brukt i programmets siste års (2019) revisjon av alle kartlagte forekomster. Rapporten gir også en oversikt over hvilken informasjon faggruppen anbefaler legges til grunn for forvaltningens vurdering av total verdi.