To main content
Norsk
Publications

Tiltaksorientert overvåking av Årdalsfjorden i 2019. Overvåking for Hydro Aluminium Årdal.

Report
Year of publication
2020
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Sigurd Øxnevad, Dag Øystein Hjermann

Summary

NIVA har gjennomført tiltaksorientert overvåking av Årdalsfjorden i 2019 på oppdrag for Hydro Aluminium Årdal. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriften har utslipp av til Årdalsfjorden. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftens utslipp påvirker vannforekomstens kjemiske tilstand og økologiske tilstand. Det ble gjort analyser av PAH-forbindelser og metaller i prøver av blåskjell fra fire stasjoner. Det var overskridelse av grenseverdi (EQS) for de prioriterte stoffene benzo(a)pyren og fluoranten i blåskjell fra Hundshammar. Det var også overskridelse for benzo(a)pyren i blåskjell fra ytre Offerdal. Kjemisk tilstand for disse stasjonene er derfor klassifisert som «ikke god». På de andre stasjonene var det ingen konsentrasjoner som overskred grenseverdiene, og disse stasjonene er derfor klassifisert til «god» kjemisk tilstand. Det var ingen konsentrasjoner som overskred grenseverdien for det vannregionspesifikke stoffet benzo(a)antracen. Siden 2011 har det vært nedgang i konsentrasjon av PAH16 i blåskjell fra Hundshammar, innerst i Årdalsfjorden. For perioden fra 2007 til 2019 er det nedadgående tendens, men ingen signifikant trend. Ved Kolnosi har det vært langt lavere PAH-konsentrasjoner, men der har det vært økende konsentrasjon siden 2017.