To main content
Norsk
Publications

Undersøkelse av vannplanter i innsjøer i Gran og Lunner kommuner 2019

Report
Year of publication
2020
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Marit Mjelde, Marthe Torunn Solhaug Jenssen

Summary

Hensikten med prosjektet har vært å foreta kartlegging og tilstandsvurdering av vannvegetasjonen i kalkrike og moderat kalkrike innsjøer i Gran og Lunner kommuner. I kalksjøene er kransalgenes tilstand og eventuelle endringer i forhold til tidligere særlig vektlagt. Det ble totalt registrert 37 arter i vannvegetasjonen, med høyest artsantall i de moderat kalkrike innsjøene, mens kalksjøen Bergstjern hadde høyest antall rødlistearter. Bestander med kransalger ble registrert i alle kalksjøene og tilstanden for disse anses som god. Økologisk tilstand for vannvegetasjonen i forhold til eutrofiering er karakterisert som svært god i Nyborgtjern, god i Mylla, Harestuvatnet og Strykenvatn, moderat i Lønntjern, Muttatjern og Svea, og dårlig i Bergstjern. Vegetasjonen i Harestuvatnet er i svært god økologisk tilstand i forhold til vannstandsregulering. Alle kalksjøene er rødlistet naturtype, Bergstjern og Nyborgtjern er i tillegg utvalgt naturtype. Det er utarbeidet faktaark for kalksjøene.