To main content
Norsk
Publications

Tilstandsvurdering av kroksjøene på Breen i Vannområde Leira-Nitelva

Report
Year of publication
2020
External websites
Cristin
Fulltekst
Involved from NIVA
Marit Mjelde
Contributors
Børre Kind Dervo, Anders Often, Marit Mjelde, Magnus Nygård

Summary

Prosjektet har omfattet en tilstandsvurdering av de to kroksjøene ved Breen bru i Nannestad kommune i Vannområde Leira-Nitelva. Flyfoto fra «Norge i bilder» (norgeibilder.no) viser at kroksjøene på Breen allerede på 1970-tallet var relativt gjengrodde. Senkningen av Leira på 1980- tallet og etablering av vei etter bygging av E16 på begynnelsen av 2000-tallet, førte til hydrologiske endringer i kroksjøene og ytterligere gjengroing. Det ble ikke observert vannplanter i noen av kroksjøene. Andelen åpen flomfastmark har økt på bekostning av sumpvegetasjonen. Begge lokalitetene er preget av høyt innhold av næringssalter. Den østre kroksjøen er i tillegg påvirket av saltavrenning fra E16. Det ble ikke funnet rødlistede plantearter i noen av kroksjøene. Ask (VU) ble riktignok funnet i skogen rundt kroksjøene. Flomskogsmark (T30) er imidlertid i den norske rødlisten for naturtyper vurdert som sårbar (VU). Også den kalkrike helofyttsumpa (L4-3) har status som sårbar (VU). Landformen kroksjøer er i den samme rødlisten vurdert som nær truet (NT). Med bakgrunn i at suksesjonen har kommet svært langt i de to kroksjøen på Breen, vil vi ikke anbefale at det forsøkes å gjenskape vannspeilet i kroksjøene i sin helhet, slik lokalitetene var etter dannelsen. Kroksjøene har vært igjennom en naturlig utvikling og er i sin siste livsfase. Som ferskvannslokaliteter er de i utgangspunktet historie. På grunn av senkningen av Leira opp- og nedstrøms Breen bru vil det også ha liten effekt å åpne veifyllingen på landbruksveien mot Leira. En slik åpning av veifyllingen vil kunne føre til raskere uttørking og gjengroing av den vestre kroksjøen. Dette vil kun være aktuelt hvis Leira restaureres i sin helhet i dette området. I så fall må også faren for flom på jordene som ligger inntil Leira i dette området vurderes. Viken - Vannområde Leira-Nitelva - Kroksjøer - Tilstandsvurdering Viken county - River Basin Authorities - Oxbow lakes - Condition assessment